Dylai pob busnes cymdeithasol gael proses sy’n rhoi mewnwelediad systematig iddo o’r risgiau mae’n eu hwynebu yn ystod ei weithgareddau.

Fel rhan o’r broses hon, sefydlwch yr holl gofrestrau risg perthnasol i nodi’r risgiau y mae’r sefydliad yn eu hwynebu, gan eu graddio o ran y tebygolrwydd y byddant yn digwydd, a difrifoldeb eu heffaith. Wedyn, crëwch gynlluniau ar gyfer rheoli pob risg.

Isod, edrychwn ar ffyrdd o liniaru risg mewn busnes cymdeithasol gan ddefnyddio Canolfan Cydweithredol Cymru fel astudiaeth achos.

Diben cofrestr risg

Diben cael cofrestr risg yw sicrhau bod lefelau risg ac ansicrwydd yn cael eu rheoli’n briodol er mwyn i’r sefydliad allu cyflawni ei amcanion.

Isod, amlinellir y broses ar gyfer sefydlu, cynnal ac adolygu cofrestrau risg Canolfan Cydweithredol Cymru. 

Lawrlwythwch ein gweithdrefn a’n methodoleg enghreifftiol i’ch helpu i asesu’r risgiau i’ch busnes cymdeithasol: