Cynnal busnes cymdeithasol 

Business owners with their products

Mae gan bob menter gymdeithasol gymeriad unigryw, ond mae angen iddynt i gyd ganolbwyntio ar feysydd allweddol tebyg.

Ni waeth beth fo’ch diben cymdeithasol penodol, rydych yn darparu nwyddau a/neu wasanaethau i’ch marchnad darged.

Bydd llwyddiant neu fethiant eich busnes cymdeithasol yn dibynnu ar ba mor effeithiol rydych chi’n ei gynnal. Er mwyn cynnal cynnig o safon uchel, mae’n hanfodol bod gennych strwythurau rheoli cryf ar waith ar gyfer pob un o wahanol feysydd y busnes. 


Yr agwedd arall allweddol ar gynnal llwyddiant eich menter gymdeithasol yw trefniadau llywodraethu cryf ac adrodd rheolaidd sy’n sicrhau bod y busnes ar y trywydd iawn i gyflawni ei adenillion cymdeithasol. Amlinellwn dair prif nodwedd cynnal busnes cymdeithasol isod:

Rheoli menter gymdeithasol

Mae angen i swyddogaethau busnes cymdeithasol fel adnoddau dynol, marchnata a systemau ansawdd gydweithio’n ddidrafferth. Mae rheolaeth fusnes dda yn sicrhau eich bod yn darparu cynhyrchion o ansawdd uchel am brisiau fforddiadwy i’r farchnad iawn.

Polisïau a gweithdrefnau ar gyfer menter gymdeithasol

Mae’r endid cyfreithiol sy’n berchen ar y busnes yn gyfrifol am ei lywodraethu. Mae trefniadau llywodraethu busnes da yn cynnwys sicrhau bod gofynion adrodd cyfreithiol yn cael eu bodloni, mabwysiadu set briodol o bolisïau a gweithio’n gyson i gyflawni cenhadaeth gymdeithasol y busnes.

Cyfrifyddu ar gyfer mentrau cymdeithasol

Bydd busnes cymdeithasol llwyddiannus hefyd yn sefydlu rhyw fath o system gyfrifyddu ac adrodd cymdeithasol sy’n llywio’r ffordd y mae cyflawniadau a chanlyniadau cymdeithasol yn cael eu cyfathrebu i’w randdeiliaid, ei bartneriaid cyllido a’r cyhoedd. 


Yn yr adran hon:

Rheoli Busnes Cymdeithasol

Trosolwg manwl o’r gwahanol agweddau ar reoli busnes cymdeithasol, o reoli ansawdd ac arian i farchnata a rheoli risgiau.

Parth Llywodraethu Busnes Cymdeithasol

Datblygwch drefniadau llywodraethu da trwy gyfuno arferion gweinyddu gorau busnesau masnachol â darparu buddion i’r gymuned. 

Parth Cydymffurfiaeth Busnes Cymdeithasol

Cydymffurfiaeth yw pa mor dda y mae busnes yn dilyn y gofynion cyfreithiol a rheoliadol sy'n rheoli ei.