Un o elfennau sylfaenol llwyddiant i fusnes cymdeithasol yw cryfder ei lywodraethu.

Llywodraethu yw’r systemau a’r prosesau sy’n gysylltiedig â sicrhau cyfeiriad, goruchwyliaeth ac atebolrwydd cyffredinol sefydliad.  

Y ffordd fwyaf effeithlon i sicrhau a chynnal cryfder eich llywodraethu yw darparu hyfforddiant, gwybodaeth a chymorth yn rheolaidd i bawb dan sylw. 


Datblygu aelodau eich busnes cymdeithasol

Mae rôl yr aelodau yn bwysig yma. Mae aelodau yn yr achos hwn yn golygu’r 'rheiny sydd â phleidlais', sydd â’r pŵer i newid y dogfennau llywodraethu, creu a newid polisi corfforaethol ac ethol (neu ddiswyddo) cyfarwyddwyr. Mae’r ddogfen lywodraethu yn diffinio pwy sy’n cymhwyso am aelodaeth, ond mater polisi a gweithdrefn yw’r dulliau cymhwyso, derbyn a sefydlu.  

Mae hyn yn rhoi lle sylweddol i fusnes cymdeithasol symud wrth osod cyfnodau prawf a phroses ar gyfer sefydlu sy’n darparu gwybodaeth am y busnes cymdeithasol y maent yn caffael cymaint o bŵer drosto, yn ogystal â hyfforddiant ac addysg ar eu rôl.  

Datblygu Bwrdd Cyfarwyddwyr eich busnes cymdeithasol 

Gan amlaf, caiff cyfarwyddwyr eu penodi o blith yr aelodau, felly mae proses ansawdd ar gyfer recriwtio a sefydlu aelodau yn golygu bod eich busnes cymdeithasol hanner ffordd at gael carfan briodol i ethol y cyfarwyddwyr hynny (neu gyfwerth) o’u plith. Yn achos busnes cymdeithasol ar y cyd, rhaid i’r cymhwyster ar gyfer aelodaeth gynnwys cymhwyster ar gyfer swydd cyfarwyddwr. 

Mae rolau’r aelod a’r cyfarwyddwr yn wahanol, ac o’r herwydd, yn gofyn am swydd-ddisgrifiadau a chynlluniau hyfforddi gwahanol.

Mae gan bob cyfarwyddwr gyfrifoldebau cyffredinol (wedi’u codeiddio yn Neddf Cwmnïau 2006). Mae rheoleiddwyr yn rhoi statws cyfreithiol ychwanegol i sefydliadau, fel sefydliadau neu elusennau gwasanaeth ariannol, gyda chodau ymddygiad ychwanegol a chyngor ar eu rôl swydd. 

Cyfraniadau eraill at lywodraethu da

Y tu allan i fforymau aelodaeth a chyfarwyddwyr, gallai fod yna ffyrdd eraill o baratoi cyfraniadau at lywodraethu da. Mae rhai busnesau cymdeithasol yn cynnwys is-grwpiau a gweithgorau, sy’n aml yn cael eu harwain gan gyfarwyddwr gyda chyfranwyr cyfetholedig, i gynorthwyo â goruchwylio swyddogaethau a phrosiectau penodol, neu ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau.  

Mae mentrau cymdeithasol eraill yn defnyddio grwpiau arbenigol a/neu fforymau eraill i ddarparu monitro ychwanegol o ran darpariaeth gwasanaeth, yn ogystal ag adborth a chyngor i’r Bwrdd. Eto, mae’n bwysig egluro swyddogaeth is-grwpiau a fforymau trwy ddarparu swydd-ddisgrifiadau manwl. Oni bai bod y ddogfen lywodraethu neu gynrychiolwyr y Bwrdd yn dirprwyo pŵer penodol i’r grwpiau hyn, maent yn gynghorol o ran natur.  

Lawrlwythwch ein holiadur i helpu i chi ddechrau â datblygu gallu eich llywodraethu.