Mae arallgyfeirio yn cynnwys chwilio am gyfleoedd newydd y tu allan i’ch cynhyrchion presennol a’ch cwsmeriaid presennol.

Mae’n llwybr mwy heriol ar gyfer twf nag ehangu  sy’n cynnig 'mwy o’r un peth'. Os byddwch yn penderfynu tyfu eich busnes cymdeithasol trwy arallgyfeirio, bydd angen i chi ddatblygu a chyflwyno cynhyrchion neu wasanaethau y tu allan i’ch ‘maes cyfarwydd’ presennol. 


Pam mae busnesau yn arallgyfeirio?  

Y ffurf hawsaf o fusnes yw 'busnes ailadrodd' – gwerthu cynnyrch presennol i gwsmeriaid presennol. Ar ochr arall y sbectrwm, mae’r sbectrwm yn marchnata a chyflwyno rhywbeth newydd i farchnad nad yw’n gyfarwydd â’ch sefydliad. Felly pam byddech chi’n dewis y llwybr mwy heriol? 

Mae busnesau yn arallgyfeirio am nifer o resymau. Yn fwy allweddol, os yw eich marchnad neu’r hyn rydych yn ei gynnig yn gymharol fach, byddwch yn wynebu pwysau gan gystadleuwyr. Mae arallgyfeirio eich cynhyrchion neu’ch cwsmeriaid yn ffordd o sicrhau bod eich busnes yn goroesi. Mae arallgyfeirio hefyd yn helpu busnesau i wasgaru eu llif arian trwy gydol y flwyddyn galendr, lle gallai cynigion arbenigol eich cyfyngu i ychydig fisoedd â llawer o alw.


Strategaethau arallgyfeirio busnes 

Ystyrir bod arallgyfeirio yn fwyaf diogel pan fo’n cynyddu. Mae’n gweithio orau mewn un o ddwy ffordd: 

  • Arallgyfeirio marchnad – dewiswch gynnyrch neu wasanaeth rydych yn hyderus ynddo, a’i gyflwyno i farchnad newydd sydd â llawer yn gyffredin â’ch marchnad bresennol. 
  • Arallgyfeirio cynnyrch – cynnig cynhyrchion a gwasanaethau ychwanegol i’ch sylfaen cwsmeriaid bresennol. 

Mae’r olaf o’r rhain yn darparu ar gyfer ymchwil i’r farchnad haws, ac mae perthynas gref â’r farchnad eisoes wedi’i sefydlu, o ganlyniad i gyflwyno gwasanaethau presennol yn foddhaol. Mae hyn yn defnyddio’r ddadl ‘rydych chi’n ein hadnabod ni, rydych chi’n ymddiried ynom ni, nawr gallwch chi gael hyn gennym ni'. 

Peidiwch â diystyru’r syniad mwy beiddgar 'cynnyrch newydd mewn marchnad newydd' chwaith. Wedi’r cwbl, bu’n rhaid i unrhyw fusnes cymdeithasol cychwynnol ymdrin â ‘chynnyrch newydd mewn marchnad newydd' pan gafodd ei sefydlu’n wreiddiol, felly mae’n brofiad y gallwch chi ei ddefnyddio. 


Cyflwyno arallgyfeirio yn eich busnes cymdeithasol 

Pa bynnag strategaeth rydych yn ei hystyried, yr unig ffordd o fod yn siŵr ei bod yn diwallu anghenion eich busnes cymdeithasol o ran effaith gymdeithasol gadarnhaol a phroffidioldeb, yw trwy ei drin fel busnes newydd o fewn y busnes. Y cam nesaf yw creu cynllun gweithredu ac amcanestyniadau ariannol ar ei gyfer.  

Amcangyfrifwch yr holl gostau cysylltiedig fel datblygu a phrofi cynnyrch, datblygu systemau, achredu, recriwtio a marchnata. Wedyn, cymharwch yr enillion cymdeithasol arfaethedig, y cyfraniad ariannol a’r elw â’r costau cysylltiedig.  

Yn y pen draw, efallai y bydd angen i chi gael chwistrelliad o gyfalaf gweithio ochr yn ochr â’r costau buddsoddi ymlaen llaw i gyflawni lefel uwch o weithgarwch a throsiant.  

Hefyd, ystyriwch unrhyw risgiau a pheryglon a allai olygu bod angen cynyddu cronfeydd argyfyngau. Bydd ansawdd eich ymchwil i’r farchnad yn allweddol i hygrededd eich amcanestyniadau.   

 

Bydd y cynllun dilynol a’r amcanestyniadau yn arddangos: 

  • Cyfanswm y cyfalafu fydd ei angen ar arallgyfeirio 
  • Y gyfran sydd ar gael yn fewnol  
  • Y swm sydd ei angen gan gefnogwyr ariannol y busnes cymdeithasol  
  • Pa mor hir y byddai’n ei gymryd i’r elw a gynhyrchir ad-dalu’r cyllid hwnnw  
  • Yr enillion cymdeithasol tebygol ar y buddsoddiad 

Wedi i chi weithio trwy’r pwyntiau uchod, byddwch yn barod i arallgyfeirio eich busnes cymdeithasol.  

Cewch wybod mwy am ymchwil i’r farchnad ar wefan Marchnata Busnes Cymru.