Gweminarau

Gwyliwch ein weminarau wedi'u recordio sy'n cynnwys cyngor ac arweiniad, diweddariadau gwahanol marchnadoedd a phynciau wedi'u ffocysu ar sectorau penodol.


Allforio i Japan

Bydd y gweminar yn rhoi trosolwg o'r cyfleoedd allweddol yn Japan i fusnesau yng Nghymru a'r ystyriaethau diwylliannol wrth weithio gyda busnesau o Japan.

Dangoswyd gyntaf 19 Gorfennaf 2023. 

 

Archwilio Allforio i'r Iwerddon

Mae'r gweminar hwn yn edrych yn fanwl ar y cyfleoedd i fusnesau Cymreig ym marchnad yr Gwyddelig, gyda gwybodaeth am yr economi, sectorau allweddol a sut i wneud busnes.

Dangoswyd gyntaf 10 Ionawr 2023. 

Archwilio Allforio i'r Iseldiroedd

Mae'r gweminar hwn yn edrych yn fanwl ar y cyfleoedd i fusnesau Cymreig ym marchnad yr Iseldiroedd, gyda gwybodaeth am yr economi, sectorau allweddol a sut i wneud busnes.

Dangoswyd gyntaf 6 Rhagfyr 2022. 

Archwilio Cyfleoedd Allforio i Fecsico

Trosolwg cyffredinol o’r cymorth sydd ar gael yn y farchnad gan Fecsico a Llywodraeth Cymru.

Dangoswyd gyntaf 16 Tachwedd 2022

Gweminar: Allforio i Sbaen

Mynnwch y wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar Farchnad Sbaen a’r manteision allweddol y mae’n eu cyflwyno i allforwyr Cymru

Dangoswyd gyntaf 14 Medi 2022

Allforio i UDA

Mynnwch y wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar Farchnad UDA a’r manteision allweddol y mae’n eu cyflwyno i allforwyr Cymru

Dangoswyd gyntaf 15 Mehefin 2022

Archwilio Allforio i Ganada

Mynnwch y wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar Farchnad Ganada a’r manteision allweddol y mae’n eu cyflwyno i allforwyr Cymru

Dangoswyd gyntaf 8 Mehefin 2022

Archwilio Cyfleoedd i Allforio i Awstralia

Mynnwch y wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar Farchnad Awstralia a’r manteision allweddol y mae’n eu cyflwyno i allforwyr Cymru

Dangoswyd gyntaf 1 Mehefin 2022

Cyfleoedd i Allforio yn Ne Carolina

Derbyn yr wybodaeth a'r cyngor diweddaraf am wneud busnes yn Ne Carolina.

Dangoswyd gyntaf 12 Awst 2021

Cyfleoedd Allforio i’r Emiradau Arabaidd Unedig

Bydd y weminar hon yn rhoi’r wybodaeth a'r arweiniad ddiweddaraf i chi ar allforio I UAE.

Dangoswyd gyntaf 13 Gorffennaf 2021.

Archwilio Cyfleoedd Allforio yn Ne-ddwyrain Asia

Dod i wybod am gyfleoedd i'ch busnes allforio yn Ne-ddwyrain Asia

Dangoswyd gyntaf 30 Mehefin 2021

Cyfleoedd allforio yn yr UDA

Trosolwg o’r UDA a’r cymorth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru o fewn y farchnad.

Dangoswyd gyntaf 8 Mehefin 2021.

Cyfleoedd allforio i'r sector Tech yn Ffrainc

Sicrhewch y gwybodaeth diweddaraf am gyfleoedd allforio Tech ym marchnad Ffrainc, ynghyd â chael mewnwelediad a chyngor gan allforwyr profiadol o Gymru ar wneud busnes â Ffrainc.

Dangoswyd gyntaf 4 Mawrth 2021.

Cyfleoedd yn sector y gwyddorau bywyd yn Sbaen / Gwlad y Basg

Dysgu am y cyfleoedd allforio diweddaraf yn sector y gwyddorau bywyd yn Sbaen / Gwlad y Basg.

Dangoswyd gyntaf 3 Rhagfyr 2020.

Allforio i India

Y gwybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar wneud busnes yn India.

Dangoswyd gyntaf 10 Tachwedd 2020.

Allforio i Tsieina

Ymchwilio i allforio i Tsieina.

Dangoswyd gyntaf 15 Hydref 2020.


Cyfleoedd Allforio mewn Gweminar Technolegau Meddygol

Bydd y weminar hon yn rhoi cipolwg ar y cyfleoedd allforio rhyngwladol sy'n dod i'r amlwg i fusnesau yn y sectorau meddygol Technoleg Meddygol a'r Gwyddorau Bywyd ehangach a’r rhai sy’n eu cyflenwi. Bydd y digwyddiad hefyd yn tynnu sylw at fanteision mynychu arddangosfeydd mawr sy'n canolbwyntio ar y sector rhyngwladol fel MEDICA ac Arab Health 2024.

Dangoswyd gyntaf 23 Medi 2023.

Cyfleoedd Allforio wrth Drawsnewid i Ynni Adnewyddadwy

Bydd y webinar hon yn helpu busnesau sy'n allforio ac yn rhan o'r gadwyn cyflenwi ynni ddeall beth mae'r trawsnewid i ynni adnewyddadwy yn ei olygu a sut olwg fydd ar system ynni ddi-garbod fyd-eang; ac yn esbonio manteision mynd i ADIPEC 2023.

Dangoswyd gyntaf 26 Gorffennaf 2023.

Datblygu strategaeth allforio lwyddiannus

Bydd y weminar yn edrych ar ffyrdd y gall cwmni ddatblygu eu gwerthiannau allforio, gan amlinellu pwysigrwydd cynllunio allforio priodol; beth yw cynllun da; ble i ddechrau a pha agweddau y dylai busnesau eu hystyried.

 

Dangoswyd gyntaf 01 Mawrth 2023. 

Cyllid Allforio’r DU (UKEF) – Trosolwg o’r Cyfleuster Allforio Cyffredinol

Mae Llywodraeth Cymru a Chyllid Allforio y DU (UKEF) yn rhoi trosolwg o sut y gallwn helpu allforwyr Cymru yn ariannol i oresgyn heriau ariannol i allforio.

Dangoswyd gyntaf 9 Tachwedd 2022

E-fasnach ar gyfer Masnach Ryngwladol

Mae’r gweminar hwn yn esbonio manteision gwerthu’n rhyngwladol ar-lein. Dysgwch pa sianeli a dulliau sydd orau i'ch busnes a'ch cynulleidfa darged ryngwladol.

Dangoswyd gyntaf 19 Hydref 2022. 

Rheolau tarddiad

Gallwch ddeall y newyddion diweddaraf ynghylch ‘rheolau tarddiad’ a gweld sut a phryd y gall eich busnes elwa arnynt.

Dangoswyd gyntaf 10 Mawrth 2021.

Goblygiadau TAW a Thollau / Gweithdrefnau a Dogfennau Tollau Tramor

Mae'r gweminar hwn yn rhoi gwybodaeth ar TAW a Thollau, a gweithdrefnau a dogfennau tollau.

Bydd y weminar hefyd yn eich helpu i ddeall tystysgrifau TAW C79 a MPIV.

Dangoswyd gyntaf 22 Mehefin 2022.

Codau nwyddau a Thariffau Masnach y DU

Gweminar: Codau nwyddau a Thariffau Masnach y DU

Mae’rweminar yn trafod Tariffau Masnach y DU a Codau nwyddau, gan gynnwys sut i'w deall a sut i ddosbarthu eich nwyddau.

Dangoswyd gyntaf 20 Gorffemaf 2022

Rhwydweithio ar gyfer Allforio: Tyfu eich rhwydwaith rhyngwladol gyda Global Welsh

Global Welsh: mae’r platfform rhwydweithio Connect yn creu lle i greu cysylltiadau buddiol, dysgu am adnoddau sydd ar gael i’w rhannu, cyflwyno pobl sy’n rhannu’r un uchelgais a hyrwyddo cyfleoedd buddsoddi a busnes.

Dangoswyd gyntaf 20 Mehefin 2022

Sut i Allforio i’r UE

Mynnwch y wybodaeth a’r cyngor diweddaraf ar Sut i Allforio i’r UE a’r manteision allweddol y mae’n eu cyflwyno i allforwyr Cymru

Dangoswyd gyntaf 26 Ionawr 2022

Cyngor ar Farchnata Rhyngwladol

Cael y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf am Farchnata Rhyngwladol a'r manteision allweddol y mae'n eu cyflwyno i allforwyr o Gymru 


Dangoswyd Gyntaf 19 Ionawr 2022

Datblygu a Chyhoeddi Cyflwyniad Gwerthu Rhyngwladol

Cael y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ar Ddatblygu a Darparu Llain Gwerthiant Rhyngwladol a'r manteision allweddol y maent yn eu cyflwyno i allforwyr Cymru

Dangoswyd Gyntaf 8 Rhagfyr 2021  

Paratoi ar gyfer arddangosfa dramor

Cael y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ar baratoi ar gyfer arddangosfa digwyddiad tramor a'r manteision allweddol y maent yn eu cyflwyno i allforwyr Cymru

Dangoswyd Gyntaf 24 Tachwedd 2021

Paratoi ar gyfer ymweliad â marchnad allforio

Mynnwch y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ar baratoi ar gyfer ymweliad â'r farchnad allforio a fydd yn edrych ar bwrpas ymweliadau â'r farchnad allforio a'r buddion allweddol y maent yn eu cyflwyno i allforwyr o Gymru

Dangoswyd gyntaf 10 Tachwedd 2021

E-fasnach ar gyfer Allforio – Gwerthu Dramor Ar-lein

Sicrhewch y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ar E-fasnach ar gyfer Allforion - Gwerthu ar Dramor

Dangoswyd gyntaf 27 Hydref 2021

Cyfleoedd i Gwmnïau Technoleg Digidol Cymru yn NRW, yr Almaen

Mynnwch y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ar y Cyfleoedd i Gwmnïau Technoleg Digidol Cymru yn NRW, yr Almaen

Dangoswyd gyntaf 13 Hydref 2021

 

Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o’r Hwb Allforio

Sicrhewch y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ar sut y gall y canolbwynt allforio eich helpu gyda phob agwedd ar allforio

Dangoswyd gyntaf 29 Medi 2021

Trosolwg o UKEF: Cyngor Cyllid Amgen

Sicrhewch y wybodaeth a'r cyngor diweddaraf ar gyllid allforio amgen

Dangoswyd gyntaf 22 Medi 2021

Trosolwg o’r Cyfleuster Allforio Cyffredinol

Ydych chi eisiau cynyddu faint rydych yn ei allforio a chael trosiant o dros £5m? Dysgwch am GEF a sut y gallai fod o fudd i'ch busnes.

Dangoswyd gyntaf 08 Gorffennaf 2021.

Rheolau Tarddiad

Yn y weminar hon byddwn yn esbonio'r rheolau a'u goblygiadau, sut y cânt eu cymhwyso, beth sydd angen i chi ei wneud i brofi tarddiad eich cynnyrch a sut y gallai gweithdrefnau arbennig y tollau arbed miloedd i chi drwy osgoi tollau.

Dangoswyd gyntaf 29 Mehefin 2022

 

Cyllid Allforio y DU – Ennill contractau / Cyflawni archebion / Derbyn tâl

Dysgwch sut y gall Cyllid Allforio y DU helpu eich cwmni i dyfu ei fusnes allforio.

Dangoswyd gyntaf 9 Mawrth 2021.

Cyfleoedd Allforio – Caffael gyda’r Cenhedloedd Unedig

Dysgwch am y cyfleoedd allforio amrywiol sydd ar gael drwy drafod busnes â’r Cenhedloedd Unedig.

Dangoswyd gyntaf 28 Ionawr 2021.

Nodi a rheoli risg

Deall y risgiau sy'n gysylltiedig ag allforio a dysgu sut i'w rheoli orau.

Dangoswyd gyntaf 10 Rhagfyr 2020.

Llwybrau i’r farchnad

Sut mae gwerthu dramor.  Beth yw'r gwahanol lwybrau i'r farchnad a beth yw manteision ac anfanteision pob un? 

Dangoswyd gyntaf 2 Rhagfyr 2020.

Dewiswch eich Marchnad Allforio newydd

Sut i benderfynu pa farchnad(oedd) i'w targedu ar gyfer eich allforion.

Dangoswyd gyntaf 26 Tachwedd 2020.

E-fasnach ac Allforio

Cyflwyno hanfodion gallu gwerthu ar-lein yn rhyngwladol.

Dangoswyd gyntaf 24 Tachwedd 2020.


Datblygu marchnadoedd allforio ar ôl Brexit

Gallwch glywed yr wybodaeth a’r cyfarwyddyd diweddaraf ynghylch pennu a manteisio ar farchnadoedd allforio newydd ar gyfer eich busnes gan arbenigwr blaengar ym maes allforio.

Dangoswyd gyntaf 10 Mawrth 2021.

Brexit – Allforio Nwyddau a Gwasanaethau i'r UE

Pa newidiadau y mae busnesau'r DU wedi dod ar eu traws wrth allforio eu nwyddau neu eu gwasanaethau i'r UE ers 1 Ionawr 2021?  Mae'r weminar hon, a ddarperir gan Go Exporting, ar ran Llywodraeth Cymru, yn tynnu sylw at y newidiadau a'r materion mawr mewn ffordd ymarferol, hawdd ei ddeall.

Dangoswyd gyntaf 20 Ionawr 2021.

Diwedd Cyfnod Pontio yr UE - Ydych chi'n barod?

Mae ein perthynas fasnachu gyda’r UE ar fin newid am byth.  Yn y gweminar hwn byddwn yn edrych ar y goblygiadau ar gyfer eich busnes, beth fydd yn ei olygu ar gyfer eich allforion ar hyn o bryd neu gyfleoedd yn y dyfodol?  Byddwn yn nodi’r heriau fydd angen ichi fynd i’r afael â hwy a sut i baratoi eich busnes i Fod yn Barod am Brexit.   

Dangoswyd gyntaf 4 Tachwedd 2020.

Brexit: Deall Rheolau Tarddiad

Defnyddir Rheolau Tarddiad i ddiffinio ble y cafodd cynnyrch ei wneud ac mae’n penderfynu ar y doll mewnforio fydd yn berthnasol.  Mae’r ffaith syml hon i ddod yn bwysig iawn i allforwyr yn y cyfnod wedi Brexit. 

Dangoswyd gyntaf 24 Medi 2020.

Brexit: Eich allforion a Chytundebau Masnach Rydd – beth nesaf?

Beth yw Cytundebau Masnach Rydd a beth maent yn ei olygu i chi a’ch busnes?  Ar hyn o bryd, rydym yn masnachu gyda gweddill y byd o dan Gytundebau Masnach Rydd a gytunwyd ac a drafodwyd gan yr UE.  Mae hynny’n newid ar ddiwedd y flwyddyn  hon.  Beth fydd hyn yn ei olygu i’ch busnes allforio? 

Dangoswyd gyntaf 1 Hydref 2020.

Brexit: Gweithio gydag asiantaethau / dosbarthwyr

Wrth ymuno â marchnad allforio newydd, y llwybr hawsaf, â’r risg isaf yn aml yw drwy asiant neu ddosbarthwr.  Gallai asiant sydd â’r profiad iawn, â’r cysylltiadau iawn roi mynediad cyflym ichi i’r farchnad.  Ond sut ydych chi’n dewis a sut ydych i gael y gorau ohonynt? 

Dangoswyd gyntaf 29 Medi 2020.