Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru (CMCC): Dyframaeth

Image removed.

Amcanion CMCC ar gyfer sectorau  

Hwyluso datblygu dyframaeth gynaliadwy yn nyfroedd Cymru, gan gynnwys hyrwyddo busnesau arloesol pysgod, pysgod cregyn a morol a chadwyni cyflenwi cysylltiedig.

Beth yw'r sector dyframaeth

Mae’r sector dyframaeth yn magu neu’n tyfu organeddau dyfrol, gan gynnwys pysgod asgellog, pysgod cregyn ac algâu.

Caiff yr organeddau hyn eu tyfu: 

  • at ddibenion masnachol uniongyrchol 
  • er mwyn ailstocio a gwella poblogaethau gwyllt. 

Mae’r polisi yn CMCC yn adlewyrchu amcan Llywodraeth Cymru i gefnogi datblygiad: 

  • pysgod cregyn cynaliadwy
  • pysgod asgellog
  • cynhyrchu algâu morol drwy ddyframaethu a datblygu’r cadwyni cyflenwi cysylltiedig. 

Gall dyframaeth helpu i gynnal twf economaidd cynaliadwy mewn cymunedau gwledig ac arfordirol yn ogystal â chyfrannu at ddiogelu’r cyflenwad bwyd.

Polisïau yn y CMCC ar gyfer sectorau

AQU_01: dyframaeth (cefnogi)

AQU_01 a

Bydd cynigion ar gyfer datblygiadau dyframaeth newydd yn cael eu cefnogi lle meant yn cyfrannu at amcanion y cynllun hwn. Dylai cynigion gydymffurfio â pholisïau cyffredinol perthnasol a pholisïau diogelu’r cynllun hwn ac unrhyw ystyriaethau perthnasol eraill.

AQU_01 b

Anogir awdurdodau cyhoeddus perthnasol a’r sector, ar y cyd â phartïon cysylltiedig eraill, i gydweithio i ddeall cyfleoedd ar gyfer defnyddio adnoddau dyframaeth yn gynaliadwy, gan gynnwys nodi:

  • adnoddau naturiol sy’n cynnig potensial o safbwynt dyframaeth
  • cyfleoedd i ddiffinio ac, unwaith y maent ar waith, i ddatblygu a mireinio ymhellach Ardaloedd Adnoddau Strategol ar gyfer dyframaeth

er mwyn cefnogi datblygiad cynaliadwy’r sector dyframaeth trwy gynllunio morol.

Map o’r sectorau

Edrychwch ar y sector dyframaeth ar y Porth Cynllunio Morol.

Dolenni perthnasol