Sbwriel morol

plentyn yn codi i fyny'r môr i ddatgelu sbwriel

Mae sbwriel morol yn fater sy’n peri pryder i bawb, ac mae’n effeithio ar holl gefnforoedd y byd. Pob blwyddyn mae miliynau o dunelli o sbwriel yn cyrraedd y cefnforoedd. Gall y sbwriel yma achosi problemau amgylcheddol, economaidd, iechyd ac esthetig.

Yng Nghymru mae’r broblem yn dod yn fwy amlwg o fewn yr amgylchedd morol. Gallai hyn gael effaith andwyol ar fioamrywiaeth forol a thwristiaeth arfordirol, sy’n faes y mae ein heconomi’n ddibynnol arno.

Bernir bod 80% o sbwriel morol:

  • Yn tarddu o ffynonellau ar y tir
  • Yn sbwriel plastig yn bennaf

Mae’n allweddol ein bod yn dod ynghyd i fynd i’r afael â’r her fyd eang hon.

Mae Partneriaeth Moroedd Glân Cymru yn chwarae rhan amlwg yn y frwydr yn erbyn sbwriel morol.

Deall y defnydd o offer pysgota masnachol ac anghenion gwaredu yng Nghymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio gyda'n diwydiant pysgota a rhanddeiliaid allweddol. Rydym yn datblygu atebion polisi ar gyfer offer pysgota diwedd oes ac offer anghyfannedd yng Nghymru. Mae'r adroddiad hwn yn canolbwyntio ar ddefnyddio offer pysgota yng Nghymru ac mae'n sail i gam gweithredu allweddol o fewn y Cynllun Gweithredu Sbwriel Morol.

Mae'r adroddiad yn tynnu sylw at:

  • y gwahanol lefelau o seilwaith

  • dulliau o waredu offer yn rhai o'n porthladdoedd

  • faint o offer diwedd oes a waredir bob blwyddyn

Deall y defnydd o offer pysgota masnachol ac anghenion gwaredu yng Nghymru

Cynllun offer pysgota sydd wedi cyraedd diwedd eu hoes

Aethom ati i wneud cynllun peilot i ailgylchu rhai mathau o gêr pysgota diwedd oes o longau pysgota. Dewiswyd chwe harbwr fel rhan o'r peilot, yn seiliedig ar:

  • ymledodd eu daearyddol ar draws Cymru, a 

  • llongau 'porthladdoedd cartref' sy'n gysylltiedig â mathau o gêr perthnasol

Rydym wedi cyhoeddi adroddiad sy'n crynhoi'r cynllun peilot a chasglu gwastraff cyntaf. Mae'r cynllun yn parhau yng Nghymru ac rydym yn ystyried opsiynau i ehangu ymhellach.

Astudiaeth beilot ailgylchu offer ailgylchu ar gyfer pysgota diwedd oes i Gymru

 

 

Dolenni cysylltiedig

Cynllun Gweithredu i Gymru ar Sbwriel Môr

Sbwriel morol: beth y gallwch ei wneud   

Partneriaeth Moroedd Glân Cymru: cynnydd

Cylchlythyr Moroedd Glân Cymru