Yr amgylchedd morol

Mae'r amgylchedd morol yng Nghymru yn cefnogi buddiannau cymdeithasol, busnes a chadwraeth, o'r Afon Menai enwog, ble y cawn Halen Môn i unig Barc Cenedlaethol arfordirol Prydain yn Sir Benfro.

Mae Llywodraeth Cymru yn datblygu Cynllun Morol Cenedlaethol cyntaf Cymru fydd yn llywio datblygiad a defnydd cynaliadwy y moroedd sy'n amgylchynu ein harfordir.

Ar gyfer busnesau sy'n gweithredu o fewn yr amgylchedd morol yng Nghymru, bydd y dolenni canlynol yn cynnig canllawiau o ran y prif feysydd i ganolbwyntio arnynt ym maes amgylchedd morol Cymru.

Polisïau a Strategaethau Llywodraeth Cymru

Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru

Porthol Cynllunio Morol
Mae'r Porthol Cynllunio Morol yn darparu gwybodaeth am y sylfaen dystiolaeth forol sy'n gysylltiedig â Chynllun Morol Cenedlaethol Cymru a allai gefnogi'r broses o wneud penderfyniadau o fewn gweithgareddau busnes morol.

 

Mae rhagor o wybodaeth ynghylch ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gadwraeth morol i'w chael yma:

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/marineandfisheries/marine-conservation-and-biodiversity/?skip=1&lang=cy

Cadwraeth

Cyfoeth Naturiol Cymru
Mae gwefan Cyfoeth Naturiol Cymru yn darparu gwybodaeth ar gyfer busnesau morol o ran trwyddedu, cynllunio ac ardaloedd gwarchodedig.

Gwyddoniaeth ac Ymchwil

http://gov.wales/topics/environmentcountryside/marineandfisheries/scientific-reports/?skip=1&lang=cy

 

Canolfan Gwyddorau'r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu
Mae Canolfan Gwyddorau'r Amgylchedd, Pysgodfeydd a Dyframaethu yn asiantaeth gan Lywodraeth Prydain sy'n cefnogi'r sector pysgodfeydd a dyframaethu.

Canolfan Forol Prifysgol Bangor

Prifysgol Aberystwyth

Prifysgol Abertawe

Prifysgol Caerdydd

Grŵp Gwyddorau Pysgodfeydd a Chadwraeth Prifysgol Bangor
Mae gwaith ymchwil ac adroddiadau sy'n gysylltiedig â physgodfeydd a chadwraeth ar gael drwy Grŵp Gwyddorau Pysgodfeydd a Chadwraeth Prifysgol Bangor.

Dŵr Ymdrochi

Mae gwybodaeth ynghylch ansawdd y dŵr ymdrochi yng Nghymru i'w gweld yma:

Ansawdd dŵr ymdrochi