Mae sbwriel morol yn fater sy’n peri pryder i bawbDewch i wybod mwy am y modd y gallwch gymryd rhan mewn prosiectau sbwriel morol yn eich ardal.

plant sy'n codi yn y môr i ddatgelu poteli plastig a sbwriel arall
Cynllun strategol cyntaf erioed Cymru ar gyfer rheoli morol

Bydd cynaliadwyedd wrth wraidd y cynllun strategol cyntaf erioed ar gyfer rheoli morol yng Nghymru.

Clawr Cynllun Morol Cenedlaethol Cymru
  • Ymgysylltu â Llywodraeth Cymru ynghylch polisïau a gwasanaethau sydd o bwys i chi
  • Ymgysylltu yn hawdd – rhowch wybod i ni beth sydd o ddiddordeb i chi ac fe wnawn ni roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi
  • Ymgysylltu wedi’i deilwra i chi – ymunwch â ni fel aelod o'r cyhoedd, fel busnes neu fel gweithiwr yn y sector cyhoeddus

Mae Llywodraeth Cymru wedi comisiynu’r ffilm bwerus hon i hyrwyddo’r diwydiant Bwyd Môr Cymru ledled y byd.

fisherman

Cymru a’r Môr

Mae’r golygfeydd godidog a’r diwylliant cyfoethog yn gwneud Cymru’n lle deniadol. Mae’n hardal forol yn fwy na’n hardal dirol ac mae’n bwysig iawn i ni. Mae dros 60% o’r boblogaeth yn byw ac yn gweithio ar yr arfordir.

 

Mae’n glannau hardd yn gartref i sawl porthladd mawr, harbyrau a chymunedau arfordirol. Mae busnesau arfordirol a morol yn hollbwysig ac yn cyfrannu dros £6.8 biliwn i economi Cymru.   

 

Mae angen gwarchod ein moroedd a’n glannau ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Ein gweledigaeth yw sicrhau moroedd glân, iach, diogel, biolegol amrywiol a chynhyrchiol. Mae Cymru’n cynnig nifer o gyfleoedd cyffrous ar gyfer ‘Twf Glas’. Hoffem weld ein busnesau a’n cymunedau arfordirol yn ffynnu o fewn ein gwlad arbennig ac amrywiol.

Gweler y grantiau datblygu sydd ar gael

 

Bydd Cynllunio Morol yn cael ei seilio ar y dystiolaeth orau sydd ar gael. Mae’r porthol yn cyflwyno data o amrywiaeth o ffynonellau mewn ar ffurfiau mapiau.

Wales Marine Planning Portal Banner
Diddordeb mewn ymuno â’r diwydiant

Mae'r diwydiant bwyd môr a physgota yng Nghymru yn cynnig ystod eang o gyfleoedd o reolaeth cadwraethol a morol i goginio'r ddalfa sy'n cael ei dal yng Nghymru o fewn y sector lletygarwch.

Sbwriel morol

Dewch i wybod mwy am y modd y gallwch gymryd rhan mewn prosiectau sbwriel morol yn eich ardal.


Newyddion a Tweets

Cofnodi Dalfeydd a System Monitro Cychod y Glannau: Gwybodaeth Bwysig
Mae’r newid yn golygu bod rhaid i berchennog pob cwch pysgota trwyddedig o dan 10m nawr gofnodi…
Cofnodi dalfeydd yng Nghymru – barod i gofnodi o 00:01 o’r gloch ar 28 Chwefror 2020
Mae tri chwarter o fflyd pysgota gweithredol ar raddfa fach y DU wedi cofrestru â’r Gwasanaeth…
Marine litter
Cynllun strategol cyntaf erioed Cymru ar gyfer rheoli morol
Rhagor o wybodaeth am llyw.cymru