Cynllun Sicrwydd Gweithgareddau Antur Croeso Cymru

AAAS-Homepage-Banner-Surfers

Croeso i Gynllun Sicrwydd Gweithgareddau Antur Croeso Cymru. Datblygwyd y cynllun anstatudol gwirfoddol hwn mewn partneriaeth â Chymdeithas Twristiaeth Anturiaeth Cymru (WATO) ac mae'n ofynnol ar gyfer y busnesau gweithgareddau antur hynny sy'n dymuno cael eu rhestru ar VisitWales.com. Ei nod yw rhoi ffordd gyflym a hawdd i drigolion ac ymwelwyr Cymru ddewis darparwyr a gweithredwyr gweithgareddau antur a hamdden awyr agored yn seiliedig ar eu gallu i ddarparu arferion diwydiant diogel ac effeithiol.

Mae'r cynllun yn rhoi hyder bod gweithgareddau antur o ansawdd uchel a darpariaeth hamdden awyr agored a reolir gan risg ar gael ledled Cymru ac yn galluogi pobl i adnabod gweithgareddau antur a darparwyr hamdden awyr agored sy'n cynnig;

 • twristiaeth gweithgareddau antur a hamdden awyr agored cynaliadwy
 • arfer da a safonau diogelwch a gofal cwsmeriaid.
Mountain bikers on Loop de Loop route Clwydian Range Ride North Wales

Datblygwyd y cynllun ar gyfer pob busnes mawr a bach, sy'n darparu gweithgareddau antur a hamdden awyr agored, fel y'u diffinnir gan weithgareddau rhestredig WATO ac sy'n dymuno cael eu rhestru ar VisitWales.com. Mae'n cynnig dau lwybr i gael eu sicrhau gan Croeso Cymru: un sy'n cydnabod statws sicrwydd cyfredol darparwr ac; un sy'n galluogi'r darparwyr hynny heb statws sicrwydd cyfredol, i gael eu sicrhau (gweler y Siart Llif i bennu eich llwybr).

Dylai'r wybodaeth sy'n dilyn eich helpu i benderfynu a ydych yn gymwys ac i ddewis y llwybr sy'n adlewyrchu eich darpariaeth gweithgarwch bresennol orau. Gobeithiwn y bydd y wybodaeth hon yn ddefnyddiol i chi. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch, mae croeso i chi gysylltu â ni yn: quality.tourism@llyw.cymru

Proses sy'n cynnwys ymgysylltu â thrydydd parti sy'n cynnal archwiliad o'ch busnes, gan gynnwys systemau rheoli diogelwch ac arsylwi gweithgaredd(au); yn rhoi adborth yn dilyn yr ymweliad ac yn cydnabod bod 'arfer da' y sector gweithgareddau antur wedi'i ddangos yn unol â Deddf Iechyd a Diogelwch yn y Gwaith 1974 a'r Rheoliadau cysylltiedig.

Mae WATO yn fforwm cenedlaethol a sefydlwyd i gysylltu sefydliadau presennol y sector awyr agored yn nhair ardal Parc Cenedlaethol Cymru, gyda'r nod o rannu 'arfer da' ar draws y sector awyr agored yng Nghymru. 

Mae WATO yn gweithredu'n rhanbarthol drwy'r grwpiau hyn:

Mae WATO yn cydnabod antur lle mae'r ffocws ar ymgysylltu â'r amgylchedd naturiol mewn modd sy'n heriol yn gorfforol; lle mae sgil ac elfen o risg yn ganolog i'r profiad ac mae'r cyfranogwr yn ceisio gwerthfawrogi rhinweddau esthetig yr amgylchedd naturiol mewn modd heddychlon. Mae gweithgareddau rhestredig WATO (Saesneg yn unig) yn cynnwys 'gweithgareddau tywys' craidd sy'n dod o fewn diffiniad y sector gweithgareddau antur a hamdden awyr agored hwn.

Mae 10 safon ymarfer wedi'u datblygu i;

 • cefnogi darparwyr i gyflwyno arferion diogel ac effeithiol
 • cefnogi darparwyr i fodloni disgwyliadau Croeso Cymru ar gyfer twristiaeth gweithgareddau antur cynaliadwy, a gofynion 'arfer da' y sector gweithgareddau antur/hamdden awyr agored
 • hyrwyddo a sicrhau ansawdd ymarfer
 • cefnogi darparwyr i sicrhau a dangos safon 'gofal cwsmeriaid'
 • cefnogi darparwyr a'r rhai sy'n prynu gwasanaethau neu'n defnyddio ymarferwyr awyr agored, i werthuso safon twristiaeth gweithgareddau antur a darpariaeth hamdden awyr agored.

Mae'r manteision yn ddibynnol ar y llwybr penodol rydych chi'n ei gymryd i gael eich achredu. Gobeithiwn fod y manteision a amlygwyd yn eich ysbrydoli i gwblhau'r broses!

Llwybr Un

 • Meini Prawf
  • Os ydych chi a/neu'ch busnes wedi'ch achredu ar hyn o bryd mewn cynllun achredu gweithgareddau antur yn y DU, rydych yn gymwys i ddilyn Llwybr Un h.y. llenwi'r ffurflen Hunanardystio a'i chyflwyno, ynghyd ag e-bostio tystiolaeth o'ch statws achrededig presennol. Nid oes cost i hyn
  • Os ydych chi a/neu'ch busnes wedi'ch achredu ar hyn o bryd gan Gorff Llywodraethu Cenedlaethol (CLlC), Corff Dyfarnu (CD) neu gynllun Achredu'r Sefydliad Hyfforddi (SH), byddwch hefyd yn gallu dilyn Llwybr Un a hunanardystio gyda chynllun Croeso Cymru
 • Manteision
  • Rhestr ar VisitWales.com am gyfnod o 3 blynedd, ac ar ôl hynny bydd gofyn i chi adnewyddu'r broses
  • Gwelededd busnes – i dynnu sylw at ddisgwyliadau twristiaeth gweithgaredd antur cynaliadwy, a gofynion 'arfer da' y sector awyr agored i'r rhai sy'n prynu gwasanaethau neu'n defnyddio ymarferwyr awyr agored 
  • Hyder defnyddwyr – sicrwydd ac arddangos safonau da gofal cwsmeriaid

Llwybr Dau

 • Meini Prawf
  • Os nad ydych chi a/neu'ch busnes wedi'ch achredu gan un o'r enghreifftiau uchod, bydd angen i chi ddilyn Llwybr Dau Cynllun Achredu Gweithgareddau Antur Croeso Cymru, y codir ffi amdano. (gweler y Siart Llif ac Ymgynghorwyr Technegol enwebedig am fanylion).
 • Manteision
  • Fel ar gyfer Llwybr Un, ynghyd â
  • Ymgynghoriad ystyrlon gydag Ymgynghorydd Technegol wedi'i enwebu gan Croeso Cymru
  • Adroddiad sy'n tynnu sylw at eich cryfderau busnes yn ogystal â chyfleoedd ar gyfer datblygiadau busnes
  • Cadarnhad o sut mae eich darpariaeth yn ymwneud â 'arfer da' y sector gweithgareddau antur
  • Prif awgrymiadau ac awgrymiadau defnyddiol
  • Mynediad at gyngor a chanllawiau diweddaraf yn ymwneud â'ch busnes a'ch sector 'arfer da'
  • Cyfeirio at gyngor a chefnogaeth busnes pellach

Mae arfer da yn y sector gweithgareddau antur a hamdden awyr agored yn cynnwys ymgysylltu'n rheolaidd â chynghorydd/ymgynghorydd technegol i gefnogi asesiad y darparwr o risgiau, nodi'r mesurau diogelwch sydd eu hangen gyda threfniadau rheoli i weithredu'r mesurau hyn, a gwybodaeth gadarn am beryglon ac 'arfer da' derbyniol o ran yr hyn sy'n rhesymol ymarferol i sicrhau diogelwch cyfranogwyr. 

Mae Croeso Cymru a WATO wedi nodi saith Ymgynghorydd Technegol yng Nghymru i fodloni gofynion ymgynghori'r cynlluniau. Byddant yn cynnal ymgynghoriad, yn unol â Safonau Ymarfer Croeso Cymru ac yn cyflwyno adroddiad, fel sy'n ofynnol gan Croeso Cymru. Cost ymgysylltu ag Ymgynghorydd Technegol yw £275 ynghyd â threuliau.

 • Mae gennyf gymwysterau eisoes (e.e. Arweinydd Mynydd Haf, Hyfforddwr Chwaraeon Padl) ac rwyf wedi fy yswirio felly pam mae angen i mi ymgysylltu ag Ymgynghorydd Technegol?
 • Nid oes yr un o'r Ymgynghorwyr Technegol yn arbenigo yn fy ngweithgarwch - beth ddylwn i ei wneud nawr?
 • Faint mae'n costio?
 • Dewch o hyd i'r atebion a mwy yma!

Tysteb

Nia Lloyd Knott - 'Wild Trails Wales'
Roeddwn i wedi bod eisiau mynd â'n busnes drwy broses Sicrwydd Croeso Cymru ers peth amser; fel cwmni sy'n darparu gweithgareddau antur i ymwelwyr â Chymru, roedd yn teimlo ei bod yn bwysig cael y stamp hwn o gymeradwyaeth a gwybod ein bod yn gweithredu i safon a gydnabyddir yn genedlaethol.........darllenwch mwy!

Three male walkers on Pembrokeshire / Wales Coast Path

Camau Nesaf

Os ydych, ar ôl gwirio drwy'r holl wybodaeth a ddarparwyd, wedi nodi eich bod chi a/neu'ch busnes yn gymwys i barhau â Llwybr Un, llenwch ffurflen hunanardystio'r darparwr gweithgareddau antur. Bydd gofyn i chi restru'r holl weithgareddau rydych chi'n eu darparu yn ogystal â thystiolaeth o'ch statws achrededig/sicrhau presennol.  Dim ond gweithgareddau sy'n dod o dan eich statws achrededig/sicrhau presennol fydd yn cael eu rhestru. Nid oes unrhyw gost i chi am hyn.
ON. Wrth lenwi a chyflwyno eich ffurflen hunanardystio, byddwch yn cytuno i fodloni Safonau Ymarfer Croeso Cymru.

Os ydych, ar ôl gwirio drwy'r holl wybodaeth a ddarparwyd, wedi nodi NAD ydych chi a/neu'ch busnesau yn gymwys i barhau ar hyn o bryd gyda Llwybr Un, ewch ymlaen i Lwybr Dau. Mae hyn yn golygu cysylltu ag un o Ymgynghorwyr Technegol enwebedig Croeso Cymru i drefnu ymgynghoriad. Mae cost o £275 yn ogystal â chostau teithio ar gyfer hyn, a delir yn uniongyrchol i'r ymgynghorydd technegol. 

Bydd yr ymgynghorydd technegol yn amlinellu proses a gofynion yr ymgynghoriad. Bydd hyn yn cynnwys:

 • Archwiliad o'ch busnes
 • Arsylwi gweithgaredd(au)
 • Cydnabyddiaeth bod Safonau Ymarfer Croeso Cymru wedi'u bodloni
 • Adborth yn dilyn yr ymweliad

Bydd tystiolaeth o'r uchod yn cael ei darparu i chi ar ffurf adroddiad a fydd hefyd yn cael ei anfon at yr Uwch Ymgynghorydd Technegol i'w wirio. Ar ôl ei ddilysu, bydd yr adroddiad yn cael ei anfon atoch a'i anfon at Croeso Cymru.

Unwaith y bydd eich ymgynghoriad wedi'i gwblhau'n llwyddiannus a'ch bod yn derbyn eich adroddiad, wedi'i ddilysu gan yr Uwch Ymgynghorydd Technegol, llenwch ffurflen hunanardystio'r darparwr gweithgareddau antur. Bydd gofyn i chi restru'r holl weithgareddau rydych chi'n eu darparu (fel y nodir yn eich adroddiad wedi'i ddilysu). Mae hyn yn ein galluogi i gwblhau'r broses ymgeisio.

Group horse riding near Fairbourne with Mawddach estuary and mountains in background

Ac yn olaf!

Unwaith y bydd eich cais wedi'i dderbyn a'i ychwanegu at y gronfa ddata, byddwn yn anfon tystysgrif atoch o Sicrwydd Gweithgarwch Antur Croeso Cymru a byddwn yn anfon eich manylion at Stiward Data Croeso Cymru a fydd yn anfon manylion mewngofnodi atoch er mwyn i chi allu lanlwytho eich manylion i'ch rhestr cynnyrch ar VisitWales.com . Eich cyfrifoldeb chi yw cadw eich manylion ar y rhestr cynnyrch. 

Os hoffech ychwanegu unrhyw weithgareddau at eich rhestr o gynnyrch nad ydynt wedi'u rhestru ar eich tystysgrif, cysylltwch â quality.tourism@llyw.cymru a fydd yn gofyn am eglurder gan yr ymgynghorwyr technegol enwebedig o ran y camau nesaf. Mae'r rhestr cynnyrch yn para am 3 blynedd (fel y nodir ar eich tystysgrif), ac ar ôl hynny bydd Croeso Cymru yn rhoi gwybod i chi am ailadrodd y broses.

Edrychwn ymlaen at rannu eich manylion busnes gyda thrigolion ac ymwelwyr Cymru, gyda’r wybodaeth a'r hyder bod darpariaeth gweithgareddau antur a hamdden awyr agored o ansawdd uchel, sy'n cael ei rheoli gan risg, ar gael ledled Cymru.