1. Cydweithio

Beth am inni gadw mewn cysylltiad a chydweithio. Rydym yn cyhoeddi unrhyw gyfleoedd sydd ar gael i gymryd rhan yn ein hymgyrchoedd a’n digwyddiadau masnach a’n harddangosfeydd yn ein newyddlenni rheolaidd ac ar twitter.

Os oes gennych chi gwestiynau penodol ynghylch rhedeg busnes twristiaeth neu ddechrau eich busnes eich hun, cysylltwch â Busnes Cymru.

2. Tîm Rhanbarthol Croeso Cymru

Dyma fanylion eich cysylltiadau yn y rhanbarthau:

Y Gogledd 

Andrew Forfar - AndrewWallace.Forfar@llyw.cymru

Canolbarth

Nathan Richards - Nathan.Richards001@llyw.cymru 

Y De-orllewin

Ceri Jones – Ceri.Jones057@llyw.cymru
Jane Donald - Jane.Donald@llyw.cymru

Y De-ddwyrain

Rebecca Rees - Rebecca.Rees2@llyw.cymru

Ar gyfer e-byst cyffredinol at y Tîm Rhanbarthol yn gyffredinol cysylltwch â hwy drwy ddefnyddio: regionaltourism@llyw.cymru

3. Y Fforwm Twristiaeth Ranbarthol

Yn 2014, sefydlwyd Fforwm Ranbarthol i roi’r strategaeth twristiaeth ym mhob rhanbarth ar waith. Mae yna fforwm ym mhob ardal – y gogledd, y canolbarth, y de-ddwyrain a’r de-orllewin. Mae’r fforwm yn cwrdd tri/pedwar amsweroedd y flwyddyn i drafod ac adolygu datblygiadau ym maes twristiaeth ac i ddod â rhanddeiliaid pwysig y rhanbarth ynghyd.

Bydd y Fforwm yn:

 • nodi pa fusnesau unigol neu gyrchfannau a allai gydweithio’n agosach yn y rhanbarth
 • nodi cyfleoedd i ddatblygu twristiaeth yn y rhanbarth
 • dull i fwydo i mewn i bob fforwm drwy bartneriaethau rheoli cyrchfannau

Cylch Gorchwyl

Fel aelod o grŵp rhanddeiliaid y Fforwm Rhanbarthol, bydd eich manylion yn cael eu rheoli yn unol â'n Hysbysiad Preifatrwydd

 

4. Twristiaeth Bwyd

Caiff twristiaeth bwyd ei ddiffinio gan Lywodraeth Cymru fel

‘unrhyw weithgarwch sy’n hyrwyddo profiad bwyd o safon uchel, unigryw, lleol a chynaliadwy sy'n gysylltiedig â lle arbennig'

Mae Cynllun Gweithredu Twristiaeth Bwyd Cymru 2015-2020 ar gael o hyd ac rydym yn parhau i weithio gyda phartneriaid a busnesau, gan eu hannog 

 • i dynnu sylw at fwyd a diod lleol/Cymreig i ymwelwyr 
 • i gynnig cynnyrch lleol/Cymreig ar fwydlenni ac mewn manwerthu.

Trwy gynnig profiad unigryw i ymwelwyr o fwyd a diod Cymru, bydd yn helpu i ddangos y gwahaniaeth rhwng eich busnes chi a’r busnesau sy’n cystadlu â chi.  

Pecyn Twristiaeth Bwyd 

Mae'r Pecyn Cymorth Twristiaeth Bwyd wedi ei ddiweddaru - darganfyddwch pam fod twristiaeth bwyd yn bwysig i Gymru ac i'ch busnes yn ogystal ac awgrymiadau bwydlen a ryseitiau a llawer mwy.

 

5. Hyrwyddo eich busnes

Mae gan ein gwefan defnyddwyr nodwedd chwilio i ddod o hyd: 

 • llety
 • gweithgareddau 
 • atyniadau
 • digwyddiadau

I ychwanegu neu ddiweddaru manylion eich busnes neu ddigwyddiad, cysylltwch â’ch cynrychiolydd lleol.

6. Digwyddiadau Cymru

Digwyddiadau Cymru yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer digwyddiadau mawr Cymru. 
Rydym yn adeiladu ac yn cynnal portffolio o ddigwyddiadau o safon fydeang sy'n cefnogi twf economaidd ac yn codi proffil ac enw da Cymru yn rhyngwladol.
Mae brandiau byd-eang megis Cwpan Ryder, WOMEX, Cwpan Rygbi'r Byd, Cyfres y Lludw a Ras Hwylio Volvo oll wedi dewis cynnal eu digwyddiadau yng Nghymru.
Rydym hefyd wedi datblygu portffolio bywiog a deinamig o’n digwyddiadau ein hunain, gan gynnwys 

 • Gŵyl y Dyn Gwyrdd
 • Gŵyl Gomedi Machynlleth
 • Gŵyl Chwedleua 'Beyond the Border'
 • FOCUS Cymru
 • Cyfres triathlon Sandman, Snowman a Slateman.

Ynglŷn â Digwyddiadau yng Nghymru

 

7. Digwyddiadau Busnes

Diweddaru eich gwybodaeth ar meetinwales.com

Ar gyfer rhestr epig, mae awgrymiadau da ar gael i’ch helpu i ddiweddaru gwybodaeth eich busnes 

Mae fideos hefyd wedi'u paratoi i'ch helpu i ddiweddaru eich rhestrau:


Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Croeso Cymru.

Rhowch wybod i ni pan fydd gennych unrhyw newyddion amserol perthnasol ar gyfer y farchnad Digwyddiadau Busines, drwy e-bostio productnews@llyw.cymru. Yna gallwn: 

 • diweddaru ein tudalen newyddion gwefan (Saesneg yn unig)
 • cynnwys yn ein diweddariadau cynnyrch a roddwn at ei gilydd ar gyfer digwyddiadau Masnach
 • diweddaru cynnwys ar gyfer ein e-gylchlythyrau Digwyddiadau Busnes
 • cynnwys yn ein cyflwyniadau a'n gweminarau
 • rhannu gyda chydweithwyr mewn adrannau eraill, ein hasiantaethau a swyddfeydd VisitBritain.

Mae hwn yn gyfle da iawn i dynnu sylw'r gymuned Digwyddiadau Business 


Digwyddiadau Busnes - #MeetInWales

Oes gennych ddiddordeb mewn denu cyfarfodydd, cynadleddau, cymhellion a digwyddiadau busnes?

Rôl tîm Digwyddiadau Busnes yw codi proffil ac enw da Cymru fel cyrchfan digwyddiadau busnes i’r farchnad Cyfarfodydd, Cymhellion, Cynhadledd, Digwyddiadau / Arddangosfeydd. Y nôd yw gwerthu Cymru i Gymdeithasau, cleientiaid corfforaethol, asiantaethau a  phrynwyr cymhelliant, gan ddylanwadu prynwyr i ddod â'u digwyddiadau a’u cynnal yng Nghymru.

Mae Cymru wedi ymrwymo i fynychu cyfres o ddigwyddiadau ac arddangosfeydd allweddol B2B i godi proffil Cymru o fewn y DU ac ar raddfa Ryngwladol gyda chyfleoedd i bartneriaid a rhanddeiliaid fod yn bartner.

Am ragor o wybodaeth am fynychu'r digwyddiadau hyn, e-bostiwch ni: cwrddyngnghymru@llyw.cymru.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

Digwyddiadau Busnes – geirfa a chanllaw defnyddiol i’ch helpu

Gwefan Cyfarfod yng Nghymru (Saesneg yn unig)

Twitter: @MeetInWales

LinkedIn: Meet In Wales

E-bost: cwrddyngnghymru@llyw.cymru

8. Ffordd Cymru

Ffordd Cymru yw teulu o dair ffordd, yn unigryw ond yn cyd-fynd â’I gilydd, sy’n rhoi ffordd i bobl gyrraedd y gorau sydd gan ein cenedl i’w gynnig. Ar y cyd, maen nhw’n gwneud datganiad grymus am yr hyn rydym ni’n ei drysori am Gymru a sut yr hoffem gyflwyno ein hunain i’r byd.
 

9. Y Diwydiant Teithio

Diweddaru eich gwybodaeth ar traveltrade.visitwales.com

Ar gyfer rhestr epig, mae awgrymiadau da ar gael i’ch helpu i ddiweddaru gwybodaeth eich busnes 

Mae fideos hefyd wedi'u paratoi i'ch helpu i ddiweddaru eich rhestrau:


Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Croeso Cymru.

Rhowch wybod i ni pan fydd gennych unrhyw newyddion amserol perthnasol ar gyfer y Fasnach Deithio, drwy e-bostio productnews@llyw.cymru. Yna gallwn: 

 • diweddaru ein tudalen newyddion gwefan (Saesneg yn unig)
 • cynnwys yn ein diweddariadau cynnyrch a roddwn at ei gilydd ar gyfer digwyddiadau Masnach
 • diweddaru cynnwys ar gyfer ein e-gylchlythyrau Masnach Deithio
 • cynnwys yn ein cyflwyniadau a'n gweminarau
 • rhannu gyda chydweithwyr mewn adrannau eraill, ein hasiantaethau a swyddfeydd VisitBritain.

Mae hwn yn gyfle da iawn i dynnu sylw'r gymuned Masnach Deithio at eich cynnyrch newydd. 
 


Y Diwydiant Teithio

Mae’r diwydiant teithio’n cynnwys sefydliadau amrywiol iawn sy’n gweithredu fel cyrff cyswllt o fewn y diwydiant teithio a thwristiaeth. Mae’r rhain yn cynnwys:

 • gweithredwyr teithiau
 • gweithredwyr coetsys
 • cyfanwerthwyr
 • cwmnïau rheoli cyrchfannau a gweithredwyr mewnol 
 • asiantaethau teithio

Ein rôl yw dylanwadu ar brynwyr yn y diwydiant teithio. Ein nod yw annog y prynwyr hyn i ddod â busnes i Gymru. Mae ein gwaith yn cynnwys sefydlu a chynnal cysylltiadau gydag unigolion a chwmnïau sydd ar hyn o bryd yn cynnwys Cymru yn eu rhaglenni neu sydd â’r potensial i gynnwys Cymru yn eu rhaglenni yn y dyfodol.

Os hoffech chi greu mwy o fusnes i gynyddu nifer eich ymwelwyr a llenwi lleoedd gwag, yna beth am weithio gyda’r sectorau teithiau hamdden. I gael blas o’n gwaith yn y maes hwn, ewch i Wefan y Diwydiant Teithio (saesneg yn unig). 

I gael rhagor o wybodaeth:
Gwefan y Diwydiant Teithio
Twitter
Facebook 
LinkedIn
Neu cysylltwch â'r tîm ar traveltradewales@llyw.cymru 

10. Cyfnewidfa Twristiaeth Prydain Fawr (TXGB)

Marchnad ddigidol, ganolog yw TXGB sy’n galluogi cyflenwyr twristiaeth i gontractio a chyflwyno eu cynnwys, pryd maent ar gael a’u prisiau i ystod eang o ddosbarthwyr ar yr un pryd a’u rheoli mewn un man.

Mae TXGB yn ei gwneud hi’n bosibl archebu cyflenwyr ar ystod eang o sianeli dosbarthu (gan gynnwys gweithredwyr arbenigol, lleoliadau ac Asiantaethau Teithio Ar-lein). Nid oes tâl cysylltu, nid oes angen i chi drefnu archebion ar wwefannau eich hunain a mae modd i chireoli eich dosbarthiad i gyd mewn un man. Yn syml, maen nhw’n talu ffi archebu o 2.5% - dim ond ar gyfer yr archebion a gynhyrchir – gan gynnwys comisiwn y dosbarthwr a ddewisir.

Gall defnyddio’r Cyfnewidfa Twristaeth gynnig:

 • ffordd hawdd o weithio gyda  mwy o sianeli heb gynyddu’r gwaith gweinyddu er mwyn cyrraedd mwy o gwsmeriaid, cynyddu gwerthiant, lleihau dibyniaeth ar un sianel werthiant a lleihau costau comisiynu.  
 • mynediad at fwy o sianeli dosbarthu ac yn cynnig ffordd o archebu sgil-gynhyrchion mewn ymgyrchoedd marchnata cyrchfannau cenedlaethol a rhanbarthol.

Mae Croeso Cymru / Llywodraeth Cymru wedi trwyddedu TXGB fel bod y diwydiant twristiaeth yng Nghymru yn gallu manteisio arni. Mae platfform TXGB Cymru Wales yn awr yn weithredol a mae busnesau a rhanbarthau yng Nghymru yn cael eu cynnwys ar y platfform hwn. 

Edrychwch ar y fideo byr hwn am ragor o wybodaeth.

Ar hyn o bryd rydym wrthi'n datblygu rhai astudiaethau achos o fusnesau Cymru sy'n defnyddio TXGB, yn y cyfamser edrychwch ar y busnesau canlynol a sut maent wedi elwa o ddefnyddio TXGB:

Mae astudiaethau achos pellach ar gael ar wefan TXGB (Saesneg yn unig) a thrwy TXGB Wales - MWT Cymru (Saesneg yn unig).

Os hoffech ragor o wybodaeth neu fynegi diddordeb yn TXGB, llenwch y ffurflen Mynegi Diddordeb.

Gweminar Tourism Exchange Great Britain (TXGB) – Trafodaeth a chwestiynau

 05 Gorffennaf 2023


Os oes gennych ddiddordeb ac am gael rhagor o wybodaeth, anfonwch neges atom drwy e-bostio Twristiaeth Gogledd Cymru neu Twristiaeth Canolbath Cymru: 

Twristiaeth Gogledd Cymru (gogledd) - Jim Jones/Eirlys Jones (visitwalesopps@northwalestourism.com)

Twristiaeth Canolbarth Cymru (canolbarth / de / gorllewin ) – Val Hawkins/Zoe Hawkins (visitwales@mwtcymru.co.uk)


Mae Day Out With The Kids yn gweithio mewn partneriaeth â TXGB er mwyn integreiddio profiad prynu tocynnau ar ei wefan.