1. Cyflwyniad

Mae graddio sêr yn arwydd cydnabyddedig o ansawdd. Maent yn rhoi sicrwydd i westeion bod eich busnes wedi cael ei wirio cyn iddynt ymweld. Mae gwesteion yn ystyried bod graddio ansawdd sêr a/neu sgôr gymeradwy yn bwysig wrth ddewis rhywle i aros. 

Mae gwybodaeth yma am:

 • sut mae cynlluniau sicrhau ansawdd yn gweithio
 • manteision gweithio gyda Croeso Cymru
 • sut i wneud cais a mwy.

Mae holl wasanaethau Sicrhau Ansawdd Croeso Cymru yn rhad ac am ddim.

Fodd bynnag, nodwch:

 • Bydd yn ofynnol i fusnesau gwestai a llety gwesteion dalu am y costau llawn sy'n gysylltiedig ag aros dros nos er mwyn i Gynghorwyr Ansawdd Croeso Cymru i raddio llety â gwasanaeth i ansawdd uchel. Mae hyn yn cynnwys cost yr ystafell wely a ddyrannwyd ar gyfer y Cynghorydd Ansawdd a chost unrhyw fwyd a brofwyd at ddibenion yr ymweliad (Cinio, gwasanaeth Ystafell (os yw'n berthnasol) a Brecwast).
 • Bydd yn ofynnol i Atyniadau Twristiaeth dalu am ffioedd mynediad a chostau cysylltiedig (manwerthu a phrynu bwyd/diod) er mwyn i Gynghorwyr Ansawdd Croeso Cymru asesu ansawdd yr atyniad i dwristiaid.
 • Yn ystod yr adeg ymgeisio, gofynnir i chi lenwi taleb i gadarnhau eich cytundeb i ad-dalu unrhyw gostau perthnasol – bydd y daleb yn cael ei chyflwyno i chi yn dilyn yr ymweliad sicrhau ansawdd er mwyn i chi brosesu ad-daliad.
   

2. Manteision

 • Mae cynllun Sicrwydd Ansawdd a chynllun Cymeradwyo yn swyddogol, yn gredadwy ac yn cael eu cydnabod gan gwsmeriaid fel arwydd o ansawdd a lefel y gwasanaethau y gallant ddisgwyl eu derbyn
 • Mae cael eich sicrhau o ansawdd gan Croeso Cymru yn galluogi i’ch busnes gael ei feincnodi yn erbyn busnesau eraill yng Nghymru a'r DU i'ch helpu i ddatblygu'r fantais gystadleuol honno
 • Mae cael eich sicrhau o ansawdd yn gwella profiad eich gwesteion drwy ddarparu arweiniad ar arfer gorau a thueddiadau cyfredol y farchnad
 • Mae'r cynllun Cymeradwyo yn cynnig sicrwydd i'ch cwsmeriaid eich bod yn bodloni ar yr isafswm o feini prawf i weithio gyda Croeso Cymru
 • Gall ein Cynghorwyr Ansawdd profiadol eich cynghori ar nifer o agweddau sy'n gysylltiedig â'ch busnes, e.e. archwiliad iechyd gwefan, cyfeirio at arbenigwyr yn y diwydiant ac ati. 
 • Bydd eich busnes yn cael ei restru a bydd modd ei chwilio ar visitwales.com (yn unol â'r hysbysiad preifatrwydd sydd ar gael wrth gofrestru)
 • Byddwch yn cael tystysgrifau Croeso Cymru a logo/au electronig i'w defnyddio yn eich marchnata
 • Mae Arwyddion Allanol ar gael am gost ychwanegol
 • Mae cyngor a chymorth ar gael drwy gydol y flwyddyn

3. Llety

Mae Croeso Cymru yn dyfarnu gradd rhwng 1 a 5 seren yn seiliedig ar y cyfleusterau sydd ar gael ac ansawdd cyffredinol y profiad. Ystyrir 3 elfen:

Ansawdd – rydym yn asesu pob agwedd ar y busnes ac yn rhoi sgôr sy'n cyfateb i ddisgrifiad lefel ansawdd rhwng 1 a 5 pwynt :

Rhagorol......5 pwynt 
Da Iawn......4 pwynt
Da...............3 phwynt
Eithaf da.....2 bwynt
Derbyniol....1 pwynt

Unwaith y bydd pob agwedd yn cael ei hasesu, caiff y sgoriau eu cyfansymio a chyfrifir sgôr ansawdd ar gyfer y busnes cyfan. 

Cysondeb - rydym yn chwilio am gysondeb mewn meysydd allweddol. Rydym yn gwneud hyn i sicrhau nad yw un agwedd ar y busnes, drwy sgorio marciau uchel, wedi codi'r ganran gyflawn i'r lefel gradd seren nesaf a fyddai'n rhoi argraff ffug i westeion o'r ansawdd gyflawn. Mae'n hanfodol bwysig bod ansawdd y meysydd allweddol yn cyfateb i radd gyflawn y busnes.

Gofynion y cyfleuster - rydym yn gwirio i sicrhau bod yr holl gyfleusterau/gwasanaethau ychwanegol sydd eu hangen ar lefel benodol yn bresennol ac ar gael. Rydym hefyd yn gwirio cyfleusterau a gwasanaethau ar bob lefel seren flaenorol.

Os nad ydych am gael eich graddio o ansawdd seren ond yn dal i fod eisiau gweithio gyda ni, mae'r cynllun Cymeradwyo ar gael ar gyfer pob math o lety i dwristiaid gan gynnwys carafanau sengl ac atyniadau.

I gael eich Cymeradwyo, bydd angen i chi gydymffurfio â chod ymddygiad a bodloni'r gofynion lefel mynediad gofynnol ar gyfer eich sector. Byddwn yn ymweld i gadarnhau argaeledd a chyflwr gweithredol cyfleusterau a gwasanaethau hanfodol sy'n briodol i'ch math o fusnes.

Rydym yn asesu ansawdd y mathau canlynol o lety:

Llety gwesty 

Defnydd Cyfyngedig – ar gyfer eiddo sy'n darparu llety wedi'i wasanaethu'n llawn ar gyfer grwpiau, cyplau neu unigolion ar sail defnydd cyfyngedig am o leiaf un diwrnod. Bydd eiddo sy'n dymuno cael eu hystyried ar gyfer y radd hon yn cael eu hasesu gan ddefnyddio meini prawf Gwesty presennol Croeso Cymru.  
Noder mai defnydd cyfyngedig yw'r unig ddefnydd busnes o'r eiddo yn ystod ei dymor gweithredu ac ni all weithredu fel unrhyw fath arall o fodelu o lety h.y. Gwesty, Hunanddarpar, Llety Grŵp

Llety i westeion - gwely a brecwast, ffermdai, tai llety, llety i westeion, bwyty gydag ystafelloedd a tafarndai. 

Llety hunanddarpar - tai, bythynnod a fflatiau sy'n cael eu gosod ar sail hunanddarpar.

Fflatiau â gwasanaeth - fel arfer mewn blociau pwrpasol gydag ystod estynedig o wasanaethau.

Pentrefi gwyliau - amrywiaeth o fathau o lety ar safle fawr.  Mae amrywiaeth o gyfleusterau hefyd ar gael y gellir eu cynnwys neu beidio yn y tariff.

Parciau Carafanau Gwyliau, teithio a gwersylla

Hostel a math o lety hostel - grŵp, canolfannau gweithgareddau, a llety byncws.

Llety campws - yn cynnwys prifysgolion a cholegau sy'n gallu lletya ymwelwyr yn ystod tymor y gwyliau.

Llety glampio – mae'n cynnwys llety fel wigwams, tipis, cytiau bugail, tai coed a iwrts. Er bod ansawdd yn cael ei asesu, ni ddyfernir  gradd seren.

Mae meini prawf y cynllun Cymeradwyo ar gael ar gyfer pob math o lety i dwristiaid gan gynnwys carafanau sengl. 
 

4. Atyniadau

Mae'r Cynllun Sicrhau Ansawdd Atyniadau i Ymwelwyr (VAQAS) yn cynnig asesiad ansawdd sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr i nodi cryfderau ac amlygu meysydd datblygu. Nid yw'n ceisio graddio atyniadau, ond bydd yn asesu pob un yn ôl ei rinweddau ei hun. 

Fel rhan o'r asesiad rydym yn gwirio taflenni cyn cyrraedd, gwefannau, deunydd hyrwyddo, gwiriadau prisiau a hygyrchedd. Byddwn yn rhyngweithio ag aelodau unigol o staff heb ddatgelu pwy ydym ni fel ein bod yn profi'n union beth y gallai eich cwsmeriaid ddod o hyd iddo. Rydym yn asesu pob agwedd ar yr ymweliad o'r croeso, y gwasanaeth cwsmeriaid yn y caffi, hyd at ba mor hawdd yw gadael y maes parcio.

Os nad ydych am gael eich asesu o ansawdd ond eich bod yn dal i fod eisiau gweithio gyda ni, mae'r cynllun Cymeradwyo ar gael ar gyfer pob math o atyniadau i dwristiaid.

I gael eich Cymeradwyo, bydd angen i chi gydymffurfio â chod ymddygiad a bodloni'r gofynion lefel mynediad gofynnol ar gyfer eich sector. Byddwn yn ymweld i gadarnhau argaeledd a chyflwr gweithredol cyfleusterau a gwasanaethau hanfodol sy'n briodol i'ch math o fusnes.
 

5. Gwobrau Croeso

Mae Croeso Cymru wedi cyflwyno cyfres o Wobrau Croeso newydd sydd wedi'u cynllunio i eistedd ochr yn ochr â'n gwobrau beicwyr a cherddwyr presennol a llwyddiannus iawn. Diben y Gwobrau Croeso yw cydnabod y busnesau hynny sydd wedi darparu cyfleusterau, gwasanaethau a gwybodaeth ychwanegol i fodloni gofynion penodol pwysig o ran cleientiaid twristiaeth.

Er mwyn penderfynu pa wobrau fyddai'n gweddu orau i'r defnyddiwr a'r darparwr, rydym wedi edrych ar y marchnadoedd, y tueddiadau presennol a'r meysydd penodol hynny o anghenion defnyddwyr ac sydd am gael eu cynnig sydd wedi dod yn fwyfwy pwysig wrth ddenu ymwelwyr i Gymru. O ganlyniad, mae'r gwobrau canlynol wedi'u datblygu.

Ein Gwobrau Croeso yw:

 • Teuluoedd - Ac eithrio ymweliadau â ffrindiau a pherthnasau, teuluoedd yw'r rhan fwyaf o deithiau gwyliau a gymerir ym Mhrydain. 
 • Anifeiliaid anwes - Marchnad bwysig gan yr amcangyfrifir bod gan bron i 50% o aelwydydd y DU un anifail anwes neu fwy. Mae dewis rhai cwsmeriaid o gyrchfan gwyliau yn cael ei bennu gan y gallu i fynd â'u hanifeiliaid anwes annwyl gyda nhw.
 • Pysgotwyr - Gydag arfordir helaeth Cymru a nifer fawr o afonydd pysgota adnabyddus yn ogystal â nifer fawr o lynnoedd gwyllt a physgota, nid yw'n syndod bod gwyliau sy'n gysylltiedig â physgota yng Nghymru yn farchnad dwristiaeth bwysig.
 • Beicwyr - Mae gan Gymru lwybrau ffordd gwych sy'n addas ar gyfer pob lefel a phrofiad o berson a pheiriant. 
 • Beicwyr - Mae gan Gymru dros 1200 milltir o Rwydwaith Beicio Cenedlaethol. Yn ogystal, gall Cymru frolio canolfannau beicio mynydd o'r radd flaenaf, mannau rhydd poblogaidd a reidiau gwledig gwyllt sy'n addas ar gyfer pob lefel. Gyda chyfleusterau o'r fath, mae Cymru'n fecca i feicwyr.
 • Cerddwyr - Mae Cymru wedi dod yn gynyddol boblogaidd fel cyrchfan cerdded i dwristiaid ac mae ganddi dros 1386 milltir o'r llwybrau cerdded gorau yn y byd i archwilio ein tirwedd o olygfeydd naturiol eithriadol
 • Golffwyr - Cymru oedd cartref Cwpan Ryder 2010 a gall frolio i gael dros 200 o gyrsiau golff yn amrywio o gyrsiau glan môr hanesyddol i gyrchfannau parcdir hardd i ddenu'r golffiwr brwd.
 • Teledu/Ffilm - Mae Cymru wedi dod yn lleoliad pwysig ar gyfer cynyrchiadau teledu a ffilm gyda nifer o gynyrchiadau cyllideb uchel gan gynnwys Sherlock, Doctor Who, Sex Education a His Dark Materials yn cael eu "Gwneud yng Nghymru"
 • Cartrefi modur - Mae teithio o amgylch Cymru i fwynhau ein hamgylchedd tirwedd naturiol a'i threftadaeth/diwylliant wedi dod yn sector twristiaeth pwysig yng Nghymru. 

I wneud cais am unrhyw un/pob un o'r Gwobrau uchod,  dewiswch eich math penodol o sector busnes:

Nodwch os oes gennych un busnes neu fusnes aml-sector, nid oes cyfyngiad ar y nifer o Wobrau Croeso y gallwch wneud cais amdanynt, ar yr amod eich bod yn bodloni'r meini prawf perthnasol. Bydd angen i chi wneud cais ar gyfer pob sector yn unigol. Llenwch y ffurflenni pdf priodol ac anfonwch at quality.tourism@llyw.cymru.

Yna bydd eich cais(au) yn cael eu hasesu. Os byddwch yn llwyddiannus, anfonir tystysgrif, logo electronig a Sticer Ffenestr atoch ar gyfer pob cais llwyddiannus am Wobr Groeso y gallwch ei arddangos yn eich busnes ac yn eich llenyddiaeth farchnata. 

Yn ystod eich ymweliad asesu/achredu nesaf, efallai y bydd eich asesydd yn manteisio ar y cyfle i wirio eich cydymffurfiaeth meini prawf am y Wobr Groeso.
 

6. Gweithgareddau

Mae Cynllun Sicrwydd Gweithgareddau Antur Croeso Cymru yn gynllun anstatudol gwirfoddol, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Chymdeithas Twristiaeth Anturiaeth Cymru (WATO). Mae'n ofyniad ar gyfer y busnesau gweithgareddau antur hynny sy'n dymuno cael eu rhestru ar CroesoCymru.com.

 

7. Gwneud cais, cyngor a chanllawiau cyn graddio

Dylai darparwyr llety ac atyniadau gyfeirio at y ddogfen meini prawf ar gyfer eich math o fusnes, fel y rhestrir o dan adran 3: Llety
 
Os oes gennych ddiddordeb mewn gwneud cais, anfonwch e-bost at quality.tourism@llyw.cymru a byddwn yn anfon ffurflen gais a gwybodaeth berthnasol ymlaen.

 • Unwaith y byddwch yn cyflwyno'ch cais, byddwn wedyn yn gwneud trefniadau ar gyfer eich ymweliad Graddio Ansawdd neu Gymeradwyo.
 • Mae trefniadau gwahanol yn berthnasol yn dibynnu ar y math o lety. 
 • Ar ôl eich ymweliad, byddwch yn derbyn cadarnhad o'ch  gradd. 
 • Cewch gyfle i drafod argymhellion gyda'ch cynghorydd ansawdd. 

Noder: os ydych eisoes yn cymryd rhan yn un o'r cynlluniau, byddwn yn anfon cais adnewyddu atoch yn awtomatig. 

Os nad ydych yn barod am asesiad Sicrhau Ansawdd, byddem yn hapus i drafod eich anghenion a'ch gofynion mewn galwad ffôn gychwynnol.

E-bostiwch quality.tourism@llyw.cymru neu ffoniwch ni ar 03000 622418 i drafod eich gofynion. 

 

8. Tystysgrifau, Logos ac Arwyddion

Graddio Croeso Cymru, Cynlluniau Cymeradwyo, a Gwobrau Croeso
Byddwn yn anfon darparwyr llety ac atyniadau, logos electronig a thystysgrifau. Mae sticeri ffenestri ar gael hefyd ar gyfer pob Gwobr Groeso.

Os hoffech brynu arwydd i'w arddangos yn eich busnes welwch y opsiynau a phrisiau.

Mae gwybodaeth am arwyddion cyfeiriadol Brown a Gwyn hefyd ar gael.
 
 

9. Y Weithdrefn Apelio

Os ydych am herio penderfyniad ynglŷn â'ch  gradd, mae gan y ddogfen ganllaw wybodaeth am:

 • sut i apelio
 • pwy i apelio ato
 • y weithdrefn apelio

10. Ymdrin â chwynion gan ddefnyddwyr

Mae hyd yn oed y busnes twristiaeth mwyaf effeithlon yn debygol o dderbyn  cwynion. Un ai  oddeutu ei gyfleusterau, ei gynhyrchion neu'r gwasanaeth a ddarperir i gwsmeriaid. Mae nifer o fanteision i unrhyw fusnes twristiaeth o nodi cwsmeriaid anfodlon a delio â chwynion yn effeithiol.

Lawrlwythwch y daflen ffeithiau a gynhyrchwyd i helpu busnesau i ymdrin â chwynion gan gwsmeriaid yn llwyddiannus.
 

11. Brandio Croeso Cymru

Mae rhai eiddo sy'n dod allan o'n cynlluniau graddio yn parhau i arddangos brandio Croeso Cymru (arwyddion, tystysgrifau, sticeri ffenestri, cyfeirnod testun a/neu logos) neu'n honni bod ganddynt radd seren Croeso Cymru pan nad oes ganddynt hawl i wneud hynny.

Mae arddangos arwyddion, tystysgrifau, sticeri ffenestri, cyfeirnodi testun a/neu logos Croeso Cymru pan nad ydynt yn cymryd rhan yn ein cynlluniau bellach yn drosedd o dan Reoliadau Diogelu Defnyddwyr rhag Masnachu Annheg 2008 ac mae'n gamarweiniol i ddarpar westeion. 

Rydym yn monitro'n rheolaidd y defnydd o arwyddion, tystysgrifau, sticeri ffenestri, cyfeirnodi testun a/neu logos. Gyda chymorth Safonau Masnach, rydym yn ymchwilio i unrhyw faterion sy'n ymwneud ag arwyddion amhriodol ac yn sicrhau bod camau priodol yn cael eu cymryd.    

Os dewch o hyd i unrhyw sefydliadau nad ydynt yn y cynllun ond sy'n arddangos Brandio Croeso Cymru ar unrhyw ffurf, rydym am wybod amdano. Cysylltwch â'n tîm, yn gyfrinachol, ar 03000 622418 neu anfonwch e-bost atom yn quality.tourism@llyw.cymru