Growth Chart

Beth yw'r Rhaglen
Cyflymu Twf?

Mae'r Rhaglen Cyflymu Twf yn rhan o'r gwasanaethau cymorth y mae Busnes Cymru yn eu darparu i Entrepreneuriaid a BBaCHau ar ran Llywodraeth Cymru, sy'n cwmpasu'r meysydd canlynol:

 • Diwylliant entrepreneuraidd
 • Cyn ac Ar Ôl (hunangyflogaeth i dwf)
 • Twf uchel/y Rhaglen Cyflymu Twf
 • Cymorth digidol
 • Gwasanaethau cynghori/hyfforddi wyneb yn wyneb

Nod y rhaglen yw cefnogi a datblygu Busnesau Newydd a BBaChau yng Nghymru sydd â dyheadau a photensial o ran twf uchel.


Lawrlwythwch y taflenni trosolwg diweddaraf o Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru:

Llyfryn Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru Y Gymraeg.

Llyfryn Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru Saesneg Iaith.

Accelerated Growth
Accelerated Growth

Fel arweinydd busnes yng Nghymru, byddwch yn gwybod bod y Rhaglen Cyflymu Twf yn addas i chi:
 

 • Os ydych chi a'ch busnes yn barod ar gyfer eich symudiad twf strategol £2 miliwn+ nesaf, ond nad ydych yn siŵr sut i gyrraedd yno?
 • Rydych wedi ymrwymo’n llwyr i dyfu’ch busnes yn fwyfwy cyflym, hyd yn oed yn rhyngwladol, ond mae angen cymorth arbenigol arnoch i liniaru’r risgiau a goresgyn y rhwystrau allweddol sy'n eich wynebu?
 • Rydych yn sylweddoli y gallech dyfu'n gyflymach ac mewn ffordd fwy cynaliadwy gyda chymorth Hyfforddwr sydd wedi llwyddo i helpu busnesau eraill fel eich un chi i ehangu. Ond ble mae dod o hyd iddo ac allwch chi ei fforddio?
 • Rydych yn derbyn na fydd y tîm a ddaeth â chi yma o reidrwydd yn mynd â chi yno. Rydych am gael cymorth i uwchsgilio eich hun a datblygu eich tîm yn gyflym, ond at bwy y dylech droi?
 • Rydych yn gwybod bod yn rhaid i chi ddechrau rhwydweithio mewn cylchoedd gwahanol â phartneriaid cyllido allweddol, unigolion gwerth net uchel ac arweinwyr busnes uchelgeisiol eraill fel chi, ond ble a sut?
 • Os nad yw’r Rhaglen Cyflymu Twf yn addas i chi mae cymorth arall ar gael – ewch i Busnes Cymru i wybod mwy

  Am gymorth a chyngor gyda allforio, gallwch ymweld a Thudalen Allforio Busnes Cymru

   


Amlinellir isod y cymorth craidd y gellir ei gynnig:
 

Hyfforddi ac ymgynghori Un i Un

Gan dîm o entrepreneuriaid profiadol iawn sydd ag enw da ar gyfer cyflawni twf uchel. Dysgwch gan bobl o’r un anian a fu ar siwrne dwf debyg i'ch un chi, yn aml yn eich sector. Bydd y pecynnau gwaith yn canolbwyntio ar y cyfyngiadau twf penodol y mae eich busnes yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

 

Gwasanaethau cynghori proffesiynol

Sy'n cynnig cyngor cyfreithiol a chyngor ar Eiddo Deallusol, gweithgynhyrchu darbodus, cyllid corfforaethol, TG, adnoddau dynol, marchnata ac ati. Cymorth ymarferol i oresgyn heriau twf tactegol.

 

Datblygu rheolwyr

Drwy raglen wedi’i theilwra o ddosbarthiadau meistr, naill ai un i nifer oddi ar y safle neu un i ychydig ar y safle, er mwyn uwchsgilio eich hun a’ch tîm yn y dulliau cynyddu busnes diweddaraf.

 

Y cyfle i fanteisio ar yr ystod lawn o gymorth a ddarperir gan Lywodraeth Cymru

Sicrhewch eich bod yn elwa ar bopeth sydd ar gael gan Lywodraeth Cymru yn cynnwys cymorth gan y timau sector a rhaglenni datblygu pobl.

 

Cynigion arbennig

Mae gan ein Partneriaid Aur fel KPMG, Seedrs, Santander a Capital Law gynigion wedi'u disgowntio i “Aelodau yn unig” i'ch helpu i dyfu’n gyflymach, yn gryfach ac am gyfnod hirach.

 

Bod yn aelod o gymuned

Ymuno ag entrepreneuriaid uchelgeisiol o’r un anian er mwyn manteisio ar gyfleodd dysgu rhwng cymheiriaid, rhwydweithio, cyfleoedd masnachu a theithiau dysgu i Silicon Valley.

Growth Infographic promo

Taith fusnes nodweddiadol ar y rhaglen

Mae'r Rhaglen Cyflymu Twf yn ymrwymedig i gynnig cyfleoedd dysgu arloesol i gleientiaid.

Gweler: disgrifiad manylach o daith fusnes nodweddiadol