Proffiliau hyfforddwyr twf

Ar y Rhaglen Cyflymu Twf credwn mai'r bobl orau i gynghori a chefnogi entrepreneuriaid yw entrepreneuriaid. Rydym wedi dewis grŵp o gynghorwyr yn ofalus, ac mae gan bob un ohonynt brofiad ymarferol o gyflawni twf uchel. Hefyd, bydd ganddynt wybodaeth am feysydd neu sectorau ynghyd â maes arbenigedd proffesiynol. Gellir defnyddio'r Hyfforddwyr Twf i roi cyngor yn gyffredinol neu ddarparu pecynnau penodol o waith.

Mae Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru yn cynnig gwasanaeth dwyieithog. Golyga hyn y gall sawl un o Hyfforddwyr Twf Busnes Cymru hyfforddi a chynghori cleientiaid drwy gyfrwng y Gymraeg.

Braslun o wasanaeth Effeithlonrwydd Adnoddau
Mae cynghorwyr arbenigol Effeithlonrwydd Adnoddau Busnes Cymru yn cynghori BBaChau yng Nghymru ar sut i ddatblygu arferion gorau ym maes ynni a rheoli gwastraff er mwyn defnyddio adnoddau’n fwy effeithlon, gan arwain yn uniongyrchol at arbedion yn y tymor hirach.

Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
Gall y Rhaglen Cyflymu Twf gefnogi pob cleient i sicrhau bod ei arferion yn cydymffurfio â’r polisi presennol ar Gydraddoldeb ac Amrywiaeth. Gall y Rhaglen gyfeirio cleientiaid at gynghorwyr arbenigol a gwasanaethau cymorth wrth iddynt recriwtio staff a rhoi arferion cyflogaeth ar waith.


Ffeithiau allweddol am Hyfforddwyr Twf:

Ffeithiau allweddol am Hyfforddwyr Twf
Ffeithiau allweddol am Hyfforddwyr Twf

Camau a sectorau busnes Hyfforddwyr Twf a gwmpesir:

Camau a sectorau busnes Hyfforddwyr Twf a gwmpesir
Camau a sectorau busnes Hyfforddwyr Twf a gwmpesir
Sector arbenigwyr
Sector arbenigwyr