Mae'r cwmni cludo nwyddau rhyngwladol o Gaerdydd, Freight Systems Express Wales (FSEW), wedi lansio gwasanaeth clirio tollau llawn i helpu busnesau sy'n cael trafferth gyda rheolau mewnforio ac allforio ar ôl Brexit.
 

Mae FSEW yn gwmni logisteg a nwyddau rhyngwladol sydd wedi'i leoli yn Freightliner yng Ngwynllŵg, Caerdydd. Ar hyn o bryd yn cyflogi tua 70 o bobl, mae'r cwmni'n darparu gwasanaethau trafnidiaeth i gleientiaid yn y DU, Ewrop a ledled y byd.
 

Canfu ymchwil gan Siambrau Masnach Prydain fod 60% o allforwyr yn wynebu anawsterau wrth addasu i'r newidiadau i fasnach nwyddau ar ôl cadarnhau Cytundeb Masnach a Chydweithredu'r DU-UE (TCA) ym mis Ionawr 2021. Pan ofynnwyd am yr anawsterau penodol yr oedd busnesau'n eu hwynebu, roedd pryderon cyffredin a nodwyd yn cynnwys mwy o weinyddu, costau, oedi, a dryswch ynghylch pa reolau i'w dilyn.
 

Mewn ymateb, mae FSEW wedi lansio gwasanaeth clirio mewnol cynhwysfawr i symleiddio taith y tollau i fusnesau sy'n mewnforio i'r DU ac oddi yno. Mae'r gwasanaeth newydd yn cael ei arwain gan arbenigwr broceriaeth y tollau Basak Ocal, sydd â bron i ddau ddegawd o brofiad mewn tollau rhyngwladol. Gyda chefnogaeth yr arbenigwr clirio tollau Vivian Tapenska, bydd y tîm yn cynnig gwasanaeth tollau wedi'i reoli'n llawn i bob cleient, gan ddileu'r straen a'r oedi sy'n gysylltiedig â gwaith papur ychwanegol sy'n ofynnol o dan reolau Brexit.  

 

Tîm FSEW gydag un o loriau trydan newydd y cwmni.

 

Esboniodd Ms Ocal:  

"Gall clirio'r tollau fod yn frawychus, yn enwedig yn nhirwedd mewnforio ac allforio'r DU ar ôl Brexit. Mae ein gwasanaethau clirio tollau newydd yn cynnig cliriad tollau hawdd, awtomataidd, gyda chefnogaeth gwasanaeth personol gan bobl go iawn sy'n gofalu am ffeilio datganiadau'r tollau. Mae tîm proffesiynol, ymroddedig a dibynadwy yn ymdrin â'n cliriad tollau electronig sy'n gallu cynnig ffocws personol ar anghenion busnes penodol pob cleient.  

"Mae ein gwasanaeth clirio tollau di-drafferth yn golygu ein bod yn cwblhau'r holl waith papur pwysig ar gyfer allforio a mewnforio a'r holl wybodaeth angenrheidiol arall am y tollau. Yn syml, mae angen i gleientiaid ddarparu eu dogfennau i ni, ac yna rydym yn casglu'r holl fanylion angenrheidiol ar gyfer cyflwyno datganiad clirio'r tollau. Mae cleientiaid yn elwa o weithio gydag un pwynt cyswllt, a'r tawelwch meddwl y bydd eu nwyddau'n cael eu darparu'n brydlon, o ble bynnag y maent yn dod neu angen iddynt fynd yn y byd." 

 

Gwelodd FSEW, sy'n cyfrif Tesco, Hoover Candy a Ford ymhlith ei gwsmeriaid, gynnydd o 10% mewn gwerthiant i £15.5m yn 2021, ac mae'n rhagweld twf pellach o 14% yn ystod 2022. Yn gyn-enillydd gwobrau Fast Growth 50 Cymru a gwobrau Tesco Collaborative Haulier of the Year, mae gan y cwmni hefyd gynlluniau uchelgeisiol i ddatblygu'r ganolfan eGludwyr gyntaf yn Ewrop, a fydd yn helpu i sbarduno y newid carbon isel ar draws y diwydiant cludo nwyddau masnachol. 
 

Dywedodd Geoff Tomlinson, Rheolwr Gyfarwyddwr FSEW:  

"Fel prif gwmni preifat cludo nwyddau Cymru, rydym yn awyddus i gefnogi ein cwsmeriaid i lywio'r sefyllfa ddryslyd o ran tollau ar ôl Brexit. Mae busnesau mawr a bach yn delio â'r un heriau o ran tollau Brexit. Bydd ein gwasanaeth newydd o fudd i bawb o gwmnïau mawr sydd ag anghenion trin tollau dyddiol i fusnesau bach a chanolig sydd wedi dechrau mewnforio ac allforio. Y syniad yw cael gwared ar y straen a gwneud taith y tollau'n llawer haws, fel y gall arweinwyr busnes ganolbwyntio ar bethau pwysicach, megis twf eu busnes. Rydym eisoes yn gweld diddordeb mawr yn y gwasanaeth hwn, ac rydym yn rhagweld y bydd yn dod yn rhan sylweddol a chynyddol o'n refeniw dros y 12 mis nesaf." 

Cynorthwyir FSEW gan Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru, sy'n darparu cymorth wedi'i dargedu i gwmnïau uchelgeisiol sy'n datblygu. Ariennir y rhaglen yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru. 

 

I ddysgu mwy am FSEW, ewch yma.  

 

Rhagor o wybodaeth am Raglen Cyflymu Twf Busnes Cymru.

 

 

Mae’r Rhaglen Cyflymu Twf Busnes Cymru yn rhaglen tros Gymru a ariennir yn rhannol gan yr Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy’r Lywodraeth Cymruv.

 

Share this page

Print this page