Rhestr wirio ar gyfer cynllunio ac integreiddio system TG

Wrth gynllunio’ch systemau TG gallwch wella’ch gwaith cyfathrebu a galluogi pobl i weithio gyda’i gilydd yn fwy effeithiol. Serch hynny, dylech gynllunio’n ofalus cyn cychwyn arni er mwyn gwneud yn siŵr y bydd eich system newydd yn cwrdd â’ch anghenion.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn:

 • adnabod eich prosesau allweddol
 • adnabod unrhyw gyfyngiadau yn eich system newydd
 • canfod beth yw gofynion eich cwsmeriaid a’ch cyflenwyr
 • deall y gwahanol ddewisiadau technegol, gan geisio cyngor arbenigol annibynnol os bydd angen
 • asesu costau a manteision pob dewis, yn cynnwys y rhai hirdymor neu a all fod yn guddiedig
 • ystyried rhai cyfyngiadau fel sgiliau TG eich cyflogeion a’ch cyllideb
 • paratoi briff trylwyr ar gyfer eich cyflenwyr posib
 • paratoi cynllun wrth gefn, yn enwedig os ydych ynghlwm ag un cyflenwr penodol, rhag ofn y cyfyd unrhyw broblemau
 • llunio cytundeb clir gyda chyflenwyr ar ganlyniad y datrysiad
 • gwirio a yw’r cytundeb yn cynnwys cymorth parhaus gan y cyflenwyr
 • penderfynu a fyddai’n well gennych weithredu’n raddol neu ar unwaith
 • creu cyllideb realistig, yn cynnwys adnoddau ar gyfer hyfforddiant
 • gosod amserlen realistig, yn cynnwys amser i brofi
 • caniatáu ar gyfer unrhyw gostau neu oedi annisgwyl
 • cynllunio sut y byddwch yn cynnwys cyflogeion a goresgyn unrhyw wrthwynebiadau i newid
 • caffael yr arbenigedd i reoli’r prosiect – e.e. drwy hyfforddiant rheoli prosiect neu drwy gyflogi ymgynghorydd