Profiad y cwsmer ‘CX’ yw’r dangosydd allweddol newydd ar gyfer defnyddwyr craff sy’n chwilio am deyrngarwch ar-lein.

Mae defnyddwyr yn disgwyl mwy gan frandiau ac, yn ôl adroddiad CX Trends 2022 Zendesk:

Bydd 83% o gwsmeriaid yn fwy tebygol o wario gyda chwmnïau sy’n personoli’r gwasanaeth a gynigiant i’r cwsmer

Awgrymodd yr ymchwil fod cryn siawns y bydd cwsmeriaid yn ymweld â’ch busnes eto yn y dyfodol trwy wneud penderfyniadau sy’n cael eu gyrru gan ddata. Hefyd, bydd cwsmeriaid yn fwy tebygol o argymell eich gwasanaethau i eraill, sy’n arwain at fyw o refeniw.

Os ydych am i’ch busnes sefyll allan mewn marchnad gystadleuol, nid yw siarad at eich darpar gynulleidfa yn ddigon. Mae’n hanfodol canolbwyntio ar ddarparu profiad rhagorol i’ch cwsmer, nid dim ond neges. Mae’n amser gwella’ch gweithgareddau marchnata a’ch platfformau cyfryngau cymdeithasol presennol yn gyfle i’r sgwrs ar-lein lifo mewn ffyrdd naturiol.

Yn gyfnewid am hynny, nid yn unig y bydd eich cwsmeriaid digidol yn cael eu tynnu tuag at brofiad ar-lein gwell, byddant hefyd yn dod â mwy o werth i’ch gwasanaethau ar-lein.

Customer paying with card

“Mae’n berthynas symbiotig; Rwy’n rhoi awgrymiadau am ddim (ar y cyfryngau cymdeithasol) ac rwy’n cael marchnata am ddim, sy’n cynhyrchu ymholiadau clicio-i-archebu” - Lyn Waddington, The Tasteful Cake Company
Darllenwch fwy

Mae’r platfformau rydych chi’n eu rheoli, y cynnwys rydych chi’n ei rannu a’r gwasanaeth rydych chi’n ei roi i gwsmeriaid i gyd yn cyfrannu at y teyrngarwch digidol rydych chi’n ei greu. Mae’n bwysig bod holl fannau cyswllt eich cyfathrebu â chwsmeriaid, p’un a yw hynny ar-lein neu wyneb yn wyneb, yn gyson. Mae hyn yn cyfrannu at ddatblygu brand adnabyddadwy a dibynadwy. Yn ôl zendesk, mae 87% o gwsmeriaid o’r farn bod angen i frandiau wneud mwy o ymdrech i ddarparu profiad cyson.

Beth yw’r rysáit i blesio defnyddwyr digidol?

Yr allwedd i greu brand cryf, cystadleuol a deniadol yw cyflwyno profiad cyson ac effeithiol i’r cwsmer. Gallai technoleg ddigidol ddarparu’r offer hanfodol i’ch helpu i ddatblygu system ddibynadwy a hwylus ar gyfer creu’r disgwyliadau a ddymunwch gan gwsmeriaid, a’u diwallu.

Hefyd, gall eich helpu i wneud synnwyr o’ch perthnasoedd â chwsmeriaid a rheoli’r ffordd rydych chi’n cyflwyno’ch profiad cwsmeriaid. Cofiwch, mae profiad rhagorol i gwsmeriaid yn broses barhaus, felly dechreuwch gyda’r 5 cam hyn a gallwch ddechrau ar y daith tuag at ddatblygu perthnasoedd hirdymor â chwsmeriaid.

Dyma 5 ffordd y gallwch goleddu profiad gwych i gwsmeriaid:

Diffinio’r profiad rydych chi am ei gyflwyno i gwsmeriaid

Dechreuwch drwy ddiffinio’r profiad gorau rydych chi am ei gyflwyno i gwsmeriaid ar draws eich holl blatfformau. Dylai hyn adlewyrchu personoliaeth eich brand a’r disgwyliadau sydd gan eich cwsmeriaid ar gyfer eich busnes. Ar ôl i chi gyflwyno’ch nodau, gallwch greu amcanion yn gywir a rhoi tactegau ar waith i ddechrau datblygu a chyflwyno’n effeithiol.

Rheoli eich Perthynas â Chwsmeriaid

Mae System Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid (CRM) yn blatfform a all eich helpu i reoli rhyngweithiadau â darpar gwsmeriaid a chwsmeriaid presennol. Bydd system CRM yn caniatáu i chi gasglu, storio a dadansoddi data hanes unrhyw gwsmer gyda’ch busnes er mwyn gwella’ch perthnasoedd, cyfathrebu’n dargedig, cynyddu lefelau cadw cwsmeriaid a gyrru gwerthiannau. Trwy ddeall sut mae cwsmeriaid wedi rhyngweithio â’ch busnes yn flaenorol, gallwch sicrhau eich bod yn cyflwyno gwasanaeth targedig ac yn cydnabod a gwerthfawrogi’u hymgysylltiad â’ch busnes.

Bod yn hwylus i ddefnyddwyr

Mae’n bwysig bod eich mannau cyswllt ar-lein yn hwylus i ddefnyddwyr. Mae hon yn elfen hanfodol o brofiad y cwsmer ond, os caiff ei wneud yn wael, gallech golli cwsmeriaid yn gyflym. Sicrhewch fod eich gwefan yn llwytho’n gyflym, yn rhedeg yn effeithiol, bod eich holl gysylltiadau’n gweithio ac y gall cwsmeriaid symud o gwmpas y platfform yn hawdd. Os bydd ymwelwyr yn cael trafferth defnyddio’ch gwefan, maent yn debygol o fynd yn flin a chlicio i ffwrdd, gan adael gyda barn negyddol am eich brand.

“Mae adborth y gwesteion wedi bod yn wych! Maen nhw’n gwybod beth (gwasanaethau) maen nhw’n ei gael pan fyddan nhw’n cyrraedd, felly dywedon nhw ba mor hawdd oedd defnyddio’r system fwcio” – Abi Oliver, Gwesty Oxwich Bay
Gwyliwch yma

Personoli ac Awtomeiddio

Ni fu erioed yn haws sicrhau bod eich marchnata’n cael ei gyflwyno’n modd amserol, wedi’i bersonoli ac yn gyson. Gall platfformau awtomeiddio marchnata eich helpu i wneud y mwyaf o’r dechnoleg ddigidol i gyfathrebu â’ch cwsmeriaid, er enghraifft trwy negeseuon e-bost croeso, mynd ar drywydd gwerthiannau, neu ysgogi ymgyrchoedd ar sail gweithredoedd ymwelwyr. Trwy ddefnyddio data personol ac ymddygiadol, gallwch dargedu defnyddwyr a chwsmeriaid yn benodol ar sail eu diddordebau a’u gweithgareddau, gan sicrhau eu bod yn teimlo’u bod yn cael eu gwerthfawrogi.

Customer review stars

Optimeiddio ar gyfer Dyfeisiau Symudol

A all defnyddwyr ddefnyddio’ch gwefan yn effeithiol ar eu dyfais symudol? Os na yw’r ateb neu os nad ydych yn siŵr, mae’n amser gosod optimeiddio ar gyfer dyfeisiau symudol ar frig eich rhestr. Ar 21 Ebrill 2015, ehangodd Google y defnydd o “hwylustod i ddyfeisiau symudol” fel arwydd o sgôr, gan olygu y byddai busnesau â gwefannau wedi’u hoptimeiddio ar gyfer dyfeisiau symudol yn cael sgôr uwch mewn Tudalennau Canlyniadau Peiriant Chwilio (SERPs) na busnesau heb wefannau hwylus i ddyfeisiau symudol. Defnyddiwch ‘Brawf Hwylustod i Ddyfeisiau Symudol’ Google i gael gwybod sut mae eich busnes yn perfformio ar ddyfeisiau symudol.

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen