Ni allai’r busnes teuluol olaf dros 100 oed ym Mae Colwyn fod yn fwy personol a thraddodiadol, ond os yw ei hanes hir yn dangos unrhyw beth, mae byw eu brand ar yr un pryd ag addasu wedi bod yn hanfodol.

Agorodd Arundales ym 1887. Mae wedi goroesi dau ryfel byd, cerddwyr, ffordd osgoi tref, dwy archfarchnad fawr bob pen i'r dref, llai o ymwelwyr a chyfraddau busnes uchel, gan orfodi i’w siop lysiau hunanwasanaeth nodedig ar ddeulawr i gau - a nawr y pandemig byd-eang.

Felly, nid yw pethau wedi bod yn hawdd i Philip Arundale, gor-ŵyr ac etifedd y busnes teuluol, a’i wraig Wende. Ond fe wnaethon nhw gofleidio’r newid, addasu a gwneud i bethau ddigwydd.

“Roedd yn dorcalonnus cau ein siop lysiau ar ôl 120 mlynedd”, meddai Wende. “Ond fe wnaethom ddibynnu ar ein henw da am ansawdd a gwasanaeth a chanolbwyntio’n fwy ar ochr gyfanwerthol y busnes. Nawr rydyn ni'n cyflenwi ysgolion, colegau, bariau, bwytai, caffis, gwestai, cartrefi hen bobl, ac yn rhoi ffrwythau a llysiau ffres i'r anifeiliaid yn Sw Mynydd Cymru."

 

A fruit and veg hamper.

 

Gweithiodd y model busnes newydd yn dda. Yna daeth COVID a chanslodd cwsmeriaid cyfanwerthu eu harchebion o bob cyfeiriad, wrth i ysgolion, colegau, a thwristiaeth a lletygarwch gau.

“Roeddem yn cael 60 ymholiad y dydd”

Gallai Arundales fod wedi mynd i’r wal, ond bron yn syth, daeth y gymuned i'r adwy. “Roeddem yn cael 60 ymholiad y dydd gan gwsmeriaid preswyl a oedd ar y rhestr warchod neu’n ofnus, yn gofyn a allem ni ddosbarthu i’w cartrefi.

“Roedd yn helynt. Nid oedd gennym unrhyw lwybrau dosbarthu penodol ar gyfer yr wythnos gyntaf, roedd y ffôn yn canu’n ddi-baid, roedd ein faniau’n dal sylw pobl wrth iddynt fynd o gwmpas yn creu mwy o ymholiadau, ac roeddwn i'n gweithio tan 10pm dim ond yn ysgrifennu neu’n argraffu archebion”, meddai Wende Arundale.

Ar ei gyfnod prysuraf, roedd tair fan yn danfon ffrwythau a llysiau i rhwng 70 a 90 o bobl y dydd, a bu’n rhaid i bedwar aelod o’r teulu helpu i wneud sifftiau 16 awr yn yr wythnosau cyntaf.

Gyda nifer uchel o archebion, defnyddiodd Wende’r peiriant ateb i gyfeirio pobl at restr cynnyrch ffres y wefan. Ar y pwynt hwn fe wnaethant ildio'r isafswm tâl cludo am ddim arferol o £20 i helpu pobl sengl a theuluoedd bach. Ond nid oedd cyfleuster i archebu na thalu ar-lein gan nad oedd y wefan yn safle e-fasnach nac wedi'i sefydlu i wasanaethu cartrefi preifat.

Wrth i bobl fynd yn fwy dewr a dechrau mynd yn ôl i'r archfarchnadoedd erbyn diwedd mis Mehefin, gostyngodd y galw i 100 o ddanfoniadau’r wythnos. Roedd cwsmeriaid hefyd yn gallu casglu o fan casglu a oedd yn cadw at reolau Covid, yn uniongyrchol o'u hadeiladau.

A dairy hamper.

 

“Amcangyfrifais fod angen i ni gynnal 30% o’r danfoniadau preswyl gwreiddiol i oroesi’r storm ac yn seiliedig ar brofiad diweddar, roedd yn rhaid i ni ddod o hyd i ffordd well o’i wneud.”

Dros y tri mis nesaf, mynychodd gyrsiau ar-lein am ddim a ddarparwyd gan Gyflymu Cymru i Fusnesau a gweithiodd gydag un o’u hymgynghorwyr busnes, Catrin, i ddeall sut y gallai marchnata digidol, cyfryngau cymdeithasol a gwefan gref bontio’r bylchau ym musnes Arundales.

Dywed Wende fod yn rhaid iddi addasu a symud yn gyflym, a helpodd Cyflymu Cymru i Fusnesau gyda’i hyder. “Ysgrifennodd Catrin adroddiad ataf yn manylu ar yr hyn yr oedd angen i mi ei wneud a rhoddodd hwb imi ei wneud. Roedd hi'n amhrisiadwy, gan fy rhoi mewn cysylltiad â menywod busnes lleol eraill rydw i'n dal mewn cysylltiad â nhw, ac wedi rhannu llawer o awgrymiadau i fanteisio ar gyfryngau cymdeithasol."

Erbyn y Nadolig roedd Wende wedi diweddaru'r wefan i'w gwneud yn haws i’w defnyddio ar ffonau symudol ac yn caniatáu i bobl archebu a thalu am flychau ffrwythau a llysiau ar-lein wrth archebu. Ond mae Wende yn tynnu sylw at y ffaith bod y cyffyrddiad personol yn rhan o'r brand, felly mae pobl yn ffonio i roi eu harchebion pwrpasol neu’n eu hanfon trwy e-bost a thalu amdanynt wrth eu danfon neu drwy bacs.

“Rwy’n diweddaru’r wefan yn rheolaidd gyda chynnwys, ac erbyn hyn mae gen i flog a phost ar gyfryngau cymdeithasol. Mae'n eithaf anhygoel sut mae'r cyfan wedi dod at ei gilydd, gydag archebion o'r wefan trwy Facebook a Google My Business, yn ogystal â'r ffôn, y mae'n well gan ein cwsmeriaid hŷn ei ddefnyddio, gan nad ydyw llawer ohonynt yn bancio ar-lein ac yn cael trafferth gydag archebu ar-lein.

“Os gall busnes teuluol lleol 124 oed addasu i newid a defnyddio elfennau digidol i wneud rhywfaint o'r gwaith caib a rhaw, yna gall unrhyw un.”

Credai Wende y byddai'n llawer o waith ychwanegol ond mae'n cyfaddef ei bod yn hawdd ei reoli a bod cymryd archebion a'u prosesu yn symlach. Mae archebion ar-lein yn golygu y gallwn bwyso, pacio ac argraffu anfoneb yn barod.

Daw i'r casgliad, “Nid oeddem yn disgwyl y cyfnod clo. Nid oeddem wedi paratoi ar ei gyfer. Ond daeth busnes i chwilio amdanom ac mae archebion rheolaidd wedi ein cynnal yn ystod y trydydd cyfnod clo. Os gall busnes teuluol lleol 124 oed addasu i newid a defnyddio elfennau digidol i wneud rhywfaint o'r gwaith caib a rhaw, yna gall unrhyw un. Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn rhad ac am ddim, ac rwy’n ei argymell yn fawr.”

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen