Mae undeb credyd o Gymru wedi addasu’n gyflym i ffordd newydd o weithio yn ystod pandemig Covid-19, gan ei helpu i brosesu ceisiadau am gredyd yn hanner yr amser, a darparu ‘benthyciadau cyfnod clo’ i’r rhai hynny oedd eu hangen fwyaf.


Picture showing the staff of Smart Money Cymru stood outside their office


Trwy feddwl mewn ffordd ddigidol ac uwchraddio ei phlatfform i asesu ceisiadau am fenthyciadau, mae Undeb Credyd Smart Money Cymru wedi haneru’r amser a gymer i asesu benthyciadau, gan ei helpu i gael yr arian i mewn i gyfrifon yr aelodau o fewn 24 awr. Llwyddodd hefyd i newid er mwyn gweithio o bell, a’r budd i gynhyrchiant yn sgil hynny yn gwneud iddi ymddangos fel pe bai gan y staff bâr arall o ddwylo.

Mae Smart Money Cymru wedi bod yn cynnig benthyciadau moesegol i drigolion Caerffili a Blaenau Gwent ers 30 mlynedd. Drwy roi’r cwsmer yn gyntaf, tyfodd mewn modd cynaliadwy a chamu i’r bwlch a adawyd pan gaewyd canghennau’r banciau, gan sicrhau fod cymunedau De Ddwyrain Cymru yn parhau i allu manteisio ar gredyd fforddiadwy.

Er mwyn cefnogi eu 6,000+ o aelodau yn ystod y pandemig, aeth Smart Money Cymru yn ddigidol i lansio ‘benthyciad cyfnod clo’ i’r aelodau presennol er mwyn eu helpu i dalu am hanfodion bob dydd a lleihau eu pryderon am arian.

“Mae wedi rhoi hwb mawr i’r busnes”

Picture showing two of the staff from Smart Money Cymru holding leaflets


Er mwyn helpu staff i brosesu ceisiadau am fenthyciadau yn gyflymach, mae Smart Money Cymru wedi rhoi platfform gwerthuso credyd awtomataidd ar waith, sef Lace Curtains. Unwaith yr oedd y feddalwedd wedi’i ffurfweddu i wneud y penderfyniadau benthyca allweddol ar gyfer staff, hanerwyd yr amseroedd asesu, ac yr oedd cymeradwyo ceisiadau’n gynt yn golygu y gallai’r undeb drosglwyddo’r arian i gyfrifon yr aelodau’n gynt: rhywbeth a roddai ryddhad mewn cyfnod o ansicrwydd.

“Mae wedi rhoi hwb mawr i’r busnes,” esboniodd Mark White, y Prif Swyddog Gweithredol. “Mae popeth yn electronig ac felly rydym wedi lleihau ein gwaith papur. Y peth hollbwysig yw bod ceisiadau’n cael eu prosesu cymaint yn gyflymach: weithiau, gallwn roi ateb mewn 5 munud.”

“Mae Covid-19 wedi ein gorfodi i newid y ffordd yr oeddem yn gweithio”

A hwythau eisoes wedi dechrau ar y gwaith o ailwampio’r ochr ddigidol cyn i’r pandemig daro, trodd Smart Money Cymru at Cyflymu Cymru i Fusnesau i gael adolygiad gwrthrychol o’u cynlluniau.

Esboniodd Mark: “Efallai i ni fod ar ei hôl hi braidd o ran y dechnoleg newydd dros yr ychydig flynyddoedd a aeth heibio. Ond mae Covid-19 wedi ein gorfodi i newid y ffordd yr oeddem yn gweithio.”

Ychwanegodd Geraint Jones, yr Is Gadeirydd: “Roeddem wedi llunio rhestr o feysydd i ganolbwyntio arnynt, ond yr oedd yn fantais enfawr cael cyngor di-duedd gan ein cynghorydd busnes digidol, Cath Padfield. Roedd ein sesiwn 1:1 wedi dwyn sylw at feysydd newydd lle gallem wella prosesau. Hefyd, cawsom yr hyder i fwrw ymlaen gyda’r pethau yr oeddem eisoes wedi’u nodi ar gyfer gwneud newidiadau iddynt.”

Picture showing a laptop with a plant on the left and a mobile phone to the right

 

Gyda Llywodraeth Cymru’n annog cwmnïau i weithio gartref os yn bosib, dechreuodd Smart Money Cymru trwy fuddsoddi mewn gliniaduron newydd. Roedd hyn yn caniatáu i staff weithio o bell a darparu’r un gwasanaeth i gwsmeriaid ag y byddent yn ei wneud yn y swyddfa.

Mae cynadleddau fideo wedi caniatáu iddynt gynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb mewn ffordd ddiogel o ran Covid, ac i barhau i weithio trwy ganolbwyntio ar y cleient, rhywbeth sy’n cael ei werthfawrogi’n fawr iawn.

“Mae defnyddio technoleg ddigidol i weithio mewn ffordd wahanol wedi dangos ffordd well i ni o reoli ein staff a’r busnes”

“Cyn y cyfnod clo, efallai y byddem wedi dweud nad oedd hi’n bosib gweithio gartref,” meddai Mark. “Ond mae hyn wedi profi i ni ei bod yn bosib gwneud hynny. Mae defnyddio technoleg ddigidol i weithio mewn ffordd wahanol wedi dangos ffordd well i ni o reoli ein staff a’r busnes.”

Mae’r defnydd a wneir o’r dechnoleg wedi cynyddu ac, erbyn hyn, mae’n chwarae rhan hanfodol yng ngweithrediad y busnes. Mae’r diweddariadau i’r caledwedd a’r symudiad tuag at weithio gartref wedi arwain at fwy o gynhyrchiant, gyda’r tîm yn gallu cwblhau 50% yn fwy o waith yn ystod yr wythnos.

 

An image symbolising growth of money.

 

Mae’r trawsnewidiad hwn hefyd wedi rhoi cyfle i Mark, ac i aelodau eraill y bwrdd, gymryd cam yn ôl o’r gwaith o redeg y busnes o ddydd i ddydd a chanolbwyntio ar newid y busnes er gwell. “Mae’r dechnoleg wedi gwneud pethau’n rhatach ac yn haws. Os ydym am ddod allan o’r pandemig hwn yn gryfach ac yn fwy ffit, rydym angen y dechnoleg ar ein hochr.”

A chyda’r dechnoleg ddigidol hon ar waith, mae Smart Money Cymru yn ffyddiog am y dyfodol. Mae eu cynlluniau’n cynnwys integreiddio rhwng systemau er mwyn gwneud pethau’n fwy effeithlon fyth a strategaeth farchnata ddigidol newydd i gyrraedd cynulleidfa newydd nad ydyn nhw, o bosib, wedi defnyddio undeb credyd erioed o’r blaen.

“Mae ein defnydd o’r dechnoleg ddigidol yn dod yn fwy ac yn fwy soffistigedig”

“Ar hyn o bryd, rydym yn bwriadu cysylltu system VOIP gyda’n system CRM,” meddai Mark. “Mae hynny’n golygu, pan fo cwsmer yn galw, y bydd eu cofnodion yn dod i’r golwg ar unwaith. Bydd hyn yn hwyluso pethau’n fawr iawn i’n tîm ac, yr un mor bwysig, gallwn gadw ein dull personol o weithio gyda chwsmeriaid a rhoi tawelwch meddwl iddynt yn ystod y cyfnod anodd hwn.”

I gloi, dywedodd Mark: “mae ein defnydd o’r dechnoleg ddigidol yn dod yn fwy ac yn fwy soffistigedig. Diolch i adroddiad pwrpasol a gweminar marchnata digidol Cyflymu Cymru i Fusnesau, mae gennym gynllun tymor canolig clir i gysylltu pob rhan o’n busnes, nid dim ond er budd i ni, ond er budd ein cwsmeriaid hefyd.”


Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen