Wealthify

Mae cwmni buddsoddiadau personal Wealthify yn cryfhau enw da Cymru fel un o’r mannau gorau yn y byd ar gyfer arloesedd ddigidol.

Wealthify

Arbenigwyr sy’n hapfasnachu’n ddoeth yw Wealthify, ond roedd lleoli eu menter fuddsoddi newydd yng Nghaerdydd yn un o’u penderfyniadau hawsaf yn ystod dyddiau cynnar busnes sydd erbyn hyn yn cynorthwyo miloedd o bobl i weld eu harian yn cynyddu.

Cydsefydlodd y Prif Weithredwr Richard Theo – sydd eisoes yn entrepreneur llwyddiannus fel pennaeth y grŵp cymharu llewyrchus ActiveQuote sydd wedi’I leoli yng Nghaerdydd – gwmni Wealthify ym mis Hydref 2014 gyda’r Prif Swyddog Buddsoddi Michelle Pearce, cyn Reolwr Cyfoeth sydd â phrofiad personol o aneffeithlonrwydd gwasanaethau buddsoddi traddodiadol.

Erbyn hyn mae’r ddau yn arwain tîm blaengar o 13 arbenigwr buddsoddi, peirianwyr meddalwedd a meddyliau craff tebyg, sy’n ymfalchïo mewn hepgor jargon a ffioedd uchel a chadw pethau’n syml ar gyfer cleientiaid a allai gael braw gan y syniad o fuddsoddi.

“Bydd llawer o bobl yn cadw eu harian mewn cynilion” eglura Theo. “Mae’r cyfraddau llog ar hisaf erioed, felly nid yw pobl yn ennill dim o’r cynilion hynny.

“Rydym yn rhoi’r cyfle i bobl gymryd rhan mewn buddsoddi a chael yr enillion sydd fel arfer wedi bod yn rhywbeth ar gyfer y dosbarth uwch – ond heb y drafferth a’r ymdrech.

Yn faun wedi lanio’n swyddogol ym mis Ebrill 2016, cafodd Wealthify ei enwi’n un o Ddwsin Digidol Cymru – grŵp o gwmnïau beiddgar sy’n cryfhau enw da’r wlad fel un o’r mannau gorau yn y byd ar gyfer arloesedd ddigidol.

“Rydym wrth ein bodd ein bod yng Nghaerdydd a Chymru,” meddai Theo, gan ddisgrifio’r dull di-straen o weithio sy’n helpu Wealthify i ffynnu. “Rydym yn gwmni newydd digidol ifanc – rydym yn gwisgo jîns i’rgwaith ac mae’n teimlo fel bod diwylliant Caerdydd yn cydweddu â hynny.

“Mae’n cynnig gwell ffordd o fyw. Rydym yn mwynhau ffordd o fyw sy;n llawer mwy hamddenol, ac mae hynny’n rhan o’r gwerthoedd sydd angen i chi roi i bob los ydych am iddynt ymuno â chwmni newydd cyffrous ac uchelgeisol.

“Mae Cymru yn lle gwych i ddechrau busnes ac roedd y penderfyniad i leoli yng Nghaerdydd yn sicr yn un strategol. Mae ymroddiad a moeseg gwaith caled gweithlu Cymru yn drawiadol – mae yma angerdd greddfol a gwirioneddol i ddarparu gwasanaeth da, ac mae’r costau gweithredu isel o gymharu â dinasoedd mawr eraill y DU yn fantais amlwg arall.”

Mae Wealthify, sydd wedi ennill nifer o wobrau’r diwydiant a chael ei enwi’n gwmni i gadw llygad arno gan Techworld, wedi gweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod angen iddi gefnogi entrepreneuriaid mewn diwydian nau newydd cyffrous,” meddai Theo.

“Mae ganddynt y potensial i fod yn had entrepreneuriaeth y dyfodol yn yr ardal. Mae Caerdydd yn yn o’r dinasoedd sy’n tyfu gyflymaf yn Ewrop gyda ffordd o fwyw wych a chysylltiadau da i Lundain – canolfan Diwydiant Gwasanaethau Ariannol y DU.

“Mae Llywodraeth Cymru wedi creu amgylchedd cefnogol ar gyfer busnesau bach yn yr ardal sydd, ynghyd â’r cymorth ariannol sydd ar gael, wedi bod o fudd enfawr i ni wrth sefydlu busnes cadarn a fydd yn creu 35 o swyddi dros y pediar blynedd nesaf a dod yn enw cyfarwydd yn y DU.”

Mae cwsmeriaid bodlon yn arwydd o’r llwybr i lwyddiant. Ym mis Chwefror, datgelodd canlyniadau perfformiad blwyddyn gyntaf Wealthify dwf da o 28.5 y cant ar gyfer buddsoddwyr a oedd yn ymuno â’r cynllun Adventurous, sydd yn enw addas, tra bod enilliion y tîm yn well na’r cyfartaledd a gyflawnwyd gan sefydliadau megis Barclays Wealth, JP Morgan a Deutsche Bank.

Dywed Theo bod ehangiad y cwmni wedi ei ategu gan statws Caerdydd fel canolfan rhagoriaeth ar gyfer y sector.

“Does ond angen i chi edrych ar gyfranogwyr blaenorol y Dwsin Digidol i weld ehangder a chwmpas talent a gweledigaeth entrepreneuriaid technolegol yng Nghymru.

“Mae’n arwydd cryf bod Cymru yn wlad a fydd chwarae rhan amlychch yn y sector yn y blynyddoedd i ddod.”

Rhannwch y dudalen hon

Argraffwch y dudalen